İHALE DETAY


İhale AdıKEMİKSİZ SIĞIR ETİ
İhale Yapılacak BirimAZAKLI ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi20.5.2019
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.8.5.2019
İhale Başvuru Bit.Tar.20.5.2019ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ÇAYKUR) AZAKLI ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
Yağsız Kemiksiz Sığır Eti ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21. maddesi (f) bendi gereği Pazarlık Usulü Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/226338

1-İdarenin

a) Adresi

:

Azaklıhoca Köyü Merkez / RİZE

b) Telefon ve faks numarası

:

4642332097 - 4642332126

c) Elektronik Posta Adresi

:

azakli@caykur.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.500 Kg Yağsız Kemiksiz Sığır Eti İhalesi.

b) Teslim yeri

:

Azaklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Merkez-RİZE

c) Teslim tarihi

:

Teslim tarihi idarece belirlenecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Azaklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Merkez / RİZE

b) Tarihi ve saati

:

20.05.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Azaklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Merkez-RİZE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Azaklı Çay Fabrikası Müdürlüğü
RİZE adresine elden teslim edilmelidir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
40 (kırk) takvim günüdür.