İHALE DETAY


İhale AdıDOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIR
İhale Yapılacak BirimÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi20.2.2020
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.17.1.2020
İhale Başvuru Bit.Tar.20.2.2020DOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIR

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ÇAYKUR) SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Doğalgaz (LNG veya CNG) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/21794

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/Müftü Mah. Menderes Bul. 53080 RİZE MERKEZ/RİZE

b) Telefon ve faks numarası

:

4642130211 - 4642130226

c) Elektronik Posta Adresi

:

caykur@caykur.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

373.220.000 kWh. Doğalgaz [LNG(Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) veya CNG(Sıkıştırılmış Doğal Gaz)]
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Ardeşen Çay Fabrikası, Aşıklar Çay Fabrikası, Çayeli Çay Fabrikası, Derepazarı Çay Fabrikası, Işıklı Çay Fabrikası, İyidere Çay Fabrikası, Selimiye Çay Fabrikası, Tirebolu Çay Fabrikası, Azaklı Çay Fabrikası, Büyükköy Çay Fabrikası, Çiftlik Çay Fabrikası, Güneysu-Ulucami Çay Fabrikası, Hemşin Çay Fabrikası, Kemalpaşa Çay Fabrikası, Kendirli Çay Fabrikası, Kirazlık Çay Fabrikası, Pazar Taşlıdere Çay Fabrikası, Pazarköy Çay Fabrikası, Fındıklı Sümer Çay Fabrikası, 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici firma, doğalgazı(LNG veya CNG), termin programına uygun olarak 2020 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarında teslim edecektir. Termin programı günlük/aylık olarak ihtiyacımıza göre değişiklik gösterebilir. Malın teslimi 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecektir. Yüklenici doğalgaz(CNG veya LNG) saha, tank, gaz ekipmanları, yakma sistemleri, gaz hatları, elektrik tesisatları, cihaz ve armatürlerin bakım ve revizyonları bitirip gerekli ölçüm ve test raporlarını ÇAY-KUR'un ilgili fabrikasına en geç 15 Nisan 2020'ye kadar ibraz edeceklerdir. Ayrıca Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı Elektrik Mühendisi tarafından onaylı topraklama ölçüm raporu da ÇAY-KUR'un ilgili fabrikasına 15 Nisan 2020 tarihine kadar teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ÇAY-KUR Satın Alma Dairesi Başkanlığı, Müftü Mah. Menderes Bul. No:272 3.Kat Merkez/RİZE

b) Tarihi ve saati

:

20.02.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- LNG satış firmaları Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan(EPDK) almış olduğu Sıvılaştırılmış Doğal Gaz(LNG) Toptan Satış Lisansını ve Sıvılaştırılmış Doğal Gaz(LNG) İletim Lisansına sahip firma ile noter huzurunda yapılan sözleşmenin aslını veya noter onaylı suretini,
2- CNG satış firmaları Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansının aslını veya noter onaylı suretini,
3- İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili güncel mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi
4- YÜKLENİCİLERİN CNG ve LNG taşımacılığında kullanacağı araçlar, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği” ve “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliğinde” belirtilen kriterlere uygun olacaktır. Bu konuda tanzim edilmiş belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini ihale dosyası ile birlikte ÇAY-KUR’a ibraz edeceklerdir. İSTEKLİ ihale dosyası ile birlikte, “SRC Mesleki Yeterlilik Belgelerini” 2020 Yılı Yaş Çay Kampanyası başlangıcında (MAL sevkiyatına başlamadan önce) ÇAYKUR’a ibraz edeceğine dair taahhütname verecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

LNG(Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) veya CNG( Sıkıştırılmış Doğal Gaz) satışı ile ilgili yapılan işler, benzer iş kapsamında değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
ÇAYKUR Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü Evrak kayıt bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
40 (kırk) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.