GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2017 Resmi Gazete Sayısı: 30178
 

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde görev yapan memur ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükümde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde görev yapan memur ve 399 sayılı Kanun Hükümde Kararnameye tabi sözleşmeli personelden 5 inci maddede belirtilen görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Genel Müdür: Çay İşletmeleri Genel Müdürünü,

ç) Görev unvanı: Bu Yönetmelikte sayılan hizmet grupları içerisinde belirtilen unvanları,

d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

e) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

f) Hizmet grubu: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

g) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri çerçevesinde hesaplanan süreyi,

ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

h) Personel: Kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışanları,

ı) Sınav Kurulu: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin çalışmaları yürütmek üzere Genel Müdür tarafından oluşturulacak kurulu,

i) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükümde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan ve söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

j) Teşekkül: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

k) Unvan: Bakanlar Kurulunca ihdas edilen Teşekküle ait kadro ve pozisyonları,

l) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

n) Ünite: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı merkez ve taşradaki birimleri,

o) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme veya unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar;

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü, İrtibat Müdürü, Kısım Müdürü,

2) Müdür Yardımcısı,

3) Teknik Şef, Şef.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri.

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Sivil Savunma Uzmanı, Uzman.

ç) Bilgi İşlem Hizmetler Grubu;

1) Çözümleyici.

d) İdari Hizmetler Grubu;

1) Temsilci,

2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Veznedar, Sekreter.

(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar;

a) Mühendis, Mimar, Avukat, Biyolog, Kimyager, Ekonomist, İstatistikçi, Mütercim, Grafiker, Eksper, Programcı, Tekniker, Hemşire, Teknik Ressam, Teknisyen, Laborant.

İç denetimle ilgili görevlere yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) İç Denetim Daire Başkanı ve İç Denetçi kadrolarına yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) İç Denetim Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

3) Teşekkülde memur veya sözleşmeli statüde en az beş yıl fiili olarak görev yapmış olmak,

4) Son beş yıl içinde aylıktan kesme cezası veya son on yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

5) Kamu İç Denetçi Sertifikası, CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information SystemAuditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikalarından birine sahip olmak,

6) Yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

b) İç Denetçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

3) Teşekkülde memur veya sözleşmeli statüde en az beş yıl fiili olarak görev yapmış olmak,

4) Kamu İç Denetçi Sertifikası, CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information SystemAuditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikalarından birine sahip olmak,

5) Yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,

gerekir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavına göre yapılacak atamalarda personelde aranacak şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir:

a) Şube Müdürü (Teknik), Kısım Müdürü (Teknik) kadrolarına atanabilmek için;

1) İdari bölümler hariç fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

3) Teşekkülde Çözümleyici, Teknik Şef, Mühendis, Mimar, Kimyager, İstatistikçi, Biyolog, Grafiker unvanlarının herhangi birinde en az altı ay çalışmış olmak,

4) Teşekkülde en az üç yıl çalışmış olmak,

5) Yazılı ve sözlü yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

b) Şube Müdürü (İdari), İrtibat Müdürü (İdari), Kısım Müdürü (İdari) kadrolarına atanabilmek için;

1) Teknik bölümler hariç fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

3) Teşekkülde Müdür Yardımcısı, Sivil Savunma Uzmanı, Uzman, Avukat, Şef, Ekonomist unvanlarının herhangi birinde en az altı ay çalışmış olmak,

4) Teşekkülde en az üç yıl çalışmış olmak,

5) Yazılı ve sözlü yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

3) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

4) Yazılı ve sözlü yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

ç) Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Teşekkülde memur statüsünde veya sözleşmeli statüde en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Teşekkülde Şef, Kimyager, Ekonomist, İstatistikçi, Grafiker, Temsilci unvanlarının herhangi birinde en az altı ay çalışmış olmak,

4) Yazılı ve sözlü yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

d) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Teşekkülde memur statüsünde veya sözleşmeli statüde en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Teşekkülde Şef, Ekonomist, İstatistikçi, Temsilci unvanlarının herhangi birinde en az altı ay çalışmış olmak,

4) Yazılı ve sözlü yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

e) Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokuldan mezun olmak,

2) Teşekkülde memur statüsünde veya sözleşmeli statüde en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam üç yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Teşekkülde Eksper, Laborant, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Bilgisayar İşletmeni unvanlarının herhangi birinde en az altı ay çalışmış olmak,

4) Yazılı ve sözlü yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

f) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokuldan mezun olmak,

2) Teşekkülde memur statüsünde veya sözleşmeli statüde en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam üç yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Teşekkülde Memur, Ambar Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Sekreter unvanlarının herhangi birinde en az altı ay çalışmış olmak,

4) Yazılı ve sözlü yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

g) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokullardan mezun olmak,

2) Sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Teşekkülde memur statüsünde veya sözleşmeli statüde en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam üç yıl hizmet süresine sahip olmak,

5) Yazılı ve sözlü yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

ğ) Temsilci pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça veya Arapça dillerinin birinden son beş yıl içinde en az yetmiş puan aldığını belgelemek ya da dil yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

3) Teşekkülde memur statüsünde veya sözleşmeli statüde en az altı ay çalışmış olmak,

4) Yazılı ve sözlü yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

h) Memur, Ambar Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Sekreter pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) Teşekkülde en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Yazılı ve sözlü yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Teşekkülde çalışan sözleşmeli personelden, en az orta öğretimde mesleki ve teknik öğrenim sonucu ihraz edilen unvanlardan;

a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,

3) Yazılı ve sözlü yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

b) Mühendis, Mimar, Kimyager, Biyolog pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yazılı ve sözlü yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

c) Eksper, Tekniker, Teknik Ressam pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yazılı ve sözlü yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

ç) Hemşire pozisyonuna atanabilmek için;

1) 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununda belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,

2) Yazılı ve sözlü yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

d) Ekonomist, İstatistikçi, Grafiker pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yazılı ve sözlü yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

e) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yazılı ve sözlü yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

f) Laborant pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mesleki veya teknik liselerin, iki yıllık mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yazılı ve sözlü yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

g) Teknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mesleki veya teknik liselerin ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Yazılı ve sözlü yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Duyuru ve başvuru

MADDE 9 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro ve pozisyonlar ile gerçekleştirilecek sınava ilişkin konu başlıkları ve gerekli görülen diğer bilgiler sınavlardan en az otuz gün önce duyurulur. Duyurulan kadro ve pozisyonlar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan şartları taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(3) Yapılacak duyuruda;

a) Atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısı,

b) Başvuruda aranacak şartlar,

c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri ile gerekli görülen diğer hususlar

yer alır.

(4) Aday memur statüsünde bulunanlar ve deneme süresi içerisinde olanlar başvuruda bulunamazlar.

(5) Başvuru süresi beş iş günü olarak belirlenir. Başvurular ünite aracılığıyla gönderilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı Personel Dairesi Başkanlığınca incelenir. Aranan şartları taşıyanlar Teşekkülün resmi internet sitesinde ilan edilir. Uygun görülen adaylara sınav giriş belgesi verilir. Uygun görülmeyen adayların durumu ünitesine yazı ile bildirilir.

Sınav şartı

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, duyuruda yer verilen konular kapsamında; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakatı, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültür ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 13 – (1) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Teşekkülün resmi internet sitesinde duyurulur.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, duyurulan kadro ve pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Teşekkül tarafından ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 14 – (1) Atanmaya hak kazanan personelin başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki puanlarına göre üç ay içerisinde duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atamaları yapılır.

(2) Teşekkülce, sınav duyurusunda belirtilerek atama yapılacak kadro ve pozisyonlar için tercih alınmış ise, başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro ve pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre Teşekkülce belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu unvanları ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre yapılır.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(4) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

(5) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Teşekkülün kendi personeli başvurabilir.

(6) Bu sınava katılacaklarda; Teşekkülde veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Sınav Kurulu

MADDE 16 – (1) Sınav Kurulu, Genel Müdür onayı ile oluşturulur.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere, beş kişiden oluşan Sınav Kurulu teşkil edilir. Sınav Kurulu Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, personel ünitesi sorumlusu ve üç daire başkanı olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, üye tamsayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Kurulun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 17 – (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Görevde yükselme yazılı sınavını yapmak veya yaptırmak, unvan değişikliği yazılı sınavını yaptırmak, görevde yükselme veya unvan değişikliği sözlü sınavlarını yapmak,

b) Yazılı sınav konu başlıklarını belirlemek, sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,

c) Sınava katılmaya hak kazananları ve sınav sonuçlarını duyurmak,

ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek veya sınavı yapan kuruma incelettirerek karara bağlamak,

d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 18 – (1) Sınavda kopya çeken, kopya veren veya sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkartılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır.

(2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı düzenlenecek bir tutanakla geçersiz sayılır.

(3) Sınava ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılır.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 19 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonuçları Sınav Kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Teşekkülün resmi internet sitesinde ilan edilir. İlgililer, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar Sınav Kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları, itirazın Teşekküle intikal tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(2) Yazılı sınavlarda itiraz sonucu, sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.

Sınavı kazananların değerlendirilmesi ve atanması

MADDE 20 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanların duyurulan boş kadro ve pozisyonlara atamaları en geç üç ay içinde başarı sıralamasına göre yapılır.

(2) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyonlarına ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(3) Görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde atamaya yetkili makama başvurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren personel atanma hakkını kaybeder.

(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olan adaylardan sınavına girdikleri unvana atananlar, göreve başlamadıkça bu unvanı kazanılmış hak olarak elde edemezler.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 21 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğer belgeler ise, yapılacak müteakip sınava kadar ve en az bir yıl süreyle Personel Dairesi Başkanlığında saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında geçişler

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet grupları ve unvan değişikliğine tabi pozisyonlar arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı alt grup içinde kalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro veya pozisyon için aranan nitelik ve şartlara sahip olmak koşuluyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Teşekkülde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalar ve bu pozisyonlar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Avukat pozisyonundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

d) Doktora öğrenimini bitiren personelin atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Özelleştirilen kurumlardan atama

MADDE 23 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 ncimaddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Naklen atama

MADDE 24 – (1) Yılına ilişkin Genel Yatırım ve Finansman Programına uygun olması durumunda; bu Yönetmeliğe tabi unvanlara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki aynı unvanlardan veya bu unvanlarla aynı düzeyde ya da daha üst düzeydeki diğer unvanlardan, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen sınavsız atama yapılabilir.

Kazanılmış haklar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 25/7/2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

        
__________
(1) 15/12/2010 tarihli ve 27786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 17 nci maddeye (d) bendinden sonra gelmek üzere (e) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
 
 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/7/2006

26239

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

9/3/2007

26457

2.

28/5/2008

26889

3.

27/11/2008

27067

4.

15/12/2010

27786

5.

3/8/2012

28373

6.

25/9/2014

29130

7.

20/9/2015

29481