ÇAY BAHÇESİ RUHSATLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNDE AİT YÖNETMELİK
30 Temmuz 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28723
YÖNETMELİK
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
 
ÇAY BAHÇESİ KURACAK OLANLARA RUHSATNAME VERİLMESİNDE UYGULANACAK ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
 
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çay tarım alanlarında, çay bahçesi kuracak olanlara, önceden almaları gereken ruhsatnamenin verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; çay tarım alanlarında, çay bahçesi kuracak olanlara ruhsatname verilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/12/1984 tarihli ve 3092 sayılı Çay Kanununun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Çay bahçesi: Çay tarım alanları içinde kalan ve üzerinde çay bitkisi dikili olan araziyi,
c) Çay bahçesi sahibi: Çay bahçesinin mülkiyetini haiz olan gerçek ve tüzel kişileri,
ç) ÇAY-KUR: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
d) ÇAY-KUR çay fabrikası: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı çay fabrikası müdürlüklerini,
e) Çay bahçesi kurma ruhsatnamesi: Çay bahçesi kurmaya elverişli araziler için düzenlenen belgeyi,
f) Çay bahçesi ruhsatnamesi: Çay tarımı yapacak olanlar adına düzenlenen belgeyi,
g) Çay tarım alanı: 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen, çay bahçesi kurulacak alanları,
ğ) İşletici: Çay bahçesi sahibinin izni ile çay bahçesini fiili olarak kullanan gerçek ve tüzel kişileri,
h) Ruhsatlı çaylık alan: Ruhsatnamede belirtilen ve üzerinde çay tarımı yapılan alanı,
ı) Teknik eleman: Çay tarımında uzman, ziraat mühendisi veya çay eksperini,
i) Teknik heyet: ÇAY-KUR çay fabrikası tarım kısım müdürü, ziraat mühendisi ve çay eksperinden oluşan en az üç kişilik ekibi,
j) Üretici: Ruhsatnamesi olan ve çay tarımı yapan gerçek ve tüzel kişileri,
ifade eder.
 
Başvurular
MADDE 5 – (1) Çay bahçesi kuracak olanlardan arazisi tapulu olanlar ek-1’de, tapusuz olanlar ek-2’de yer alan dilekçe örneği ile arazinin bulunduğu bölgeye en yakın ÇAY-KUR çay fabrikasına başvururlar.
(2) Başvuruyu alan ÇAY-KUR çay fabrikası, teknik heyet oluşturarak başvuru sahibinin arazisinin kontrolü için uygun bir tarih belirler. Belirlenen tarih başvuru sahibine bildirilir.
 
Çay bahçesi kurulacak arazilerde aranılan şartlar 
MADDE 6 – (1) Çay bahçesi kurulacak arazilerde;
a) Toprak yüzeyinden bir metre aşağıya çay köklerinin nüfuzuna mani olacak sert bir tabaka bulunmaması,
b) Toprağın alt kısmının çay köklerini çürütecek derecede su tutan bir tabakayı ihtiva etmemesi,
c) Toprağın tamamının kumdan ibaret bulunmaması,
ç) Toprağın asitlik derecesinin 4,5-6 arasında olması,
d) Çay bahçesi kuracak olanların arazinin sahibi veya hissedarı olmaları,
gerekmektedir.
 
Çay bahçesi kurma ruhsatnamesi verilmesi
MADDE 7 – (1) Çay bahçesi kurulacak arazi; belirlenen tarihte teknik heyet tarafından kontrol edilerek 6 ncı maddedeki şartları taşıyıp taşımadığına göre ek-3’te yer alan rapor düzenlenir.
(2) Çay bahçesi kurmak için başvuruda bulunanlardan ek-3’te yer alan rapor doğrultusunda uygun görülenler, onay alınmak üzere yılsonunda ÇAY-KUR tarafından Bakanlığa sunulur.
(3) Bakanlığın onayı doğrultusunda başvurusu uygun görülenlere ilgili ÇAY-KUR çay fabrikasınca ek-4’te yer alan örneğe uygun “Çay Bahçesi Kurma Ruhsatnamesi” verilir.
 
Çay bahçesi kurma ruhsatnamesi alanların yapacağı işler
MADDE 8 – (1) Çay bahçesi kurma ruhsatnamesi alanlar;
a) Araziyi her türlü bitki örtüsünden temizleyip işleyerek çay fidesi dikimine uygun hale getirir.
b) İlgili ÇAY-KUR çay fabrikasına başvurarak yaptığı işleri teknik elemanlara kontrol ettirir.
c) Fide dikimi için ilgili ÇAY-KUR çay fabrikasından teknik eleman talep ederek fide dikimi ile ilgili gerekli bilgileri alır ve fide dikimini yapar.
ç) Fide dikildikten sonra gelişim periyoduna göre eksik fideleri tamamlar. Çay bahçesindeki otları temizleyerek önerilen gübrelemeyi yapar. Fideler üç yaşına gelince şekil budaması yapar. Şekil budaması yapmadan önce ilgili ÇAY-KUR çay fabrikasından teknik bilgi alır.
d) Dört yıla kadar geçen süreçte arazinin hazırlanması, fide dikimi, bakım ve gübreleme, şekil budaması safhalarında olmak üzere en az üç defa teknik elemanlara kurduğu çay bahçesini kontrol ettirir. Gerekli öneri ve teknik bilgileri alır. Yaptığı iş ve işlemlerin uygun olduğuna dair, teknik elemanlardan kişiye ve araziye ait bilgileri içeren rapor isteyerek bu raporları saklar. Çay bahçesi ruhsatnamesi verilme aşamasında bu raporları teknik heyete sunar.
 
Çay bahçesi ruhsatnamesi verilmesi
MADDE 9 – (1) Çay bahçesi kurma ruhsatı verilenlere dördüncü yılın sonunda, teknik heyet tarafından yapılan incelemeler neticesinde ek-5’te yer alan örneğe uygun “Çay Bahçesi Ruhsatnamesi” verilir.
 
İdari yaptırımlar
MADDE 10 – (1) Ruhsatsız çay bahçesi kuranlar hakkında Çay Kanununun 2 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 11 – (1) 19/1/1994 tarihli ve 21823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çay Bahçesi Ruhsatlarının Yeniden Düzenlenmesinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.