EMEKLİ SANDIĞI KANUNU Kanun No 5434
TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU
Kanun Numarası : 5434
Kabul Tarihi : 8/6/1949
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/1949 Sayı : 7235
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa : 1335
Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı", Cilt: 1 Sayfa: 283’e bakınız.
 
BİRİNCİ KISIM 
Kuruluş
Madde 1 – 3 - (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
Madde 4 – 5 - (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Madde 6 ilâ 11 - (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
 
İKİNCİ KISlM 
Sandıktan Faydalanacaklar 
Madde 12 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Bu Kanunla Tanınan Haklar
Madde 13 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sandığın Geliri ve Tahsil Şekilleri
Madde 14 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
BEŞİNCİ KISIM
Emekli Keseneğine Esas Tutulacak Aylık, Ücret ve Ödenekler
Madde 15 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
ALTINCI KISIM
Emekli Keseneklerinin Kesilme ve Sandığa Gönderme Şekli
Madde 16 ilâ 19 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
——————————
(1) 7/5/1986 tarih ve 3284 Sayılı Kanunla bu Kanuna eklenen ve teselsülü sağlamak için numarası "Ek Madde 57" olarak değiştirilen Ek 7 nci madde hükmü gereğince,"Emekli, Adi malullük veya Vazife malullüğü Aylığı Bağlanmış olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve Tedavileri Hakkında Tüzük"ile "Vazife malullerinin Nevileriyle Dereceleri Hakkında Nizamname" ve "Vazife malulüklerini Belirten Usul ve Belgeler Hakkında Tüzük" hariç bu Kanunda geçen diğer "tüzük" deyimleri "yönetmelik" olarak değiştirilmiş ve gerekli değişiklik ilgili madde metinlerine işlenmiştir.
 
(2) Bu Kanunun 26/10/1990 tarih ve 3671 sayılı Kanuna aykırı olan hükümleri uygulanmaz. (Bkz. R.G.28/10/1990 - 20679)
2076
 
YEDİNCİ KISIM
Sandığın Mevcutları
Madde 20 ilâ 22- (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
Madde 23 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 24 – (Mülga: 3/3/1954 - 6311/19 md.)
Madde 25 – (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
 
SEKİZİNCİ KISIM
Hesap İşleri
Madde 26 ilâ 29- (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)
 
DOKUZUNCU KISIM
Bu Kanunla Tanınan Hakların Başlangıcı
Madde 30 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
ONUNCU KISIM
Fiili Hizmet Müddeti
Madde 31 ilâ 34 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
ON BİRİNCİ KISIM
İtibari Hizmet Müddeti
Madde 35 ilâ 38 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
ON İKİNCİ KISIM
Emekli Aylığı Bağlanacak Haller
Madde 39 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
ON ÜÇÜNCÜ KISIM
Yaş Hadleri
Madde 40 – (Değişik birinci fıkra: 21/4/2005 – 5335/3 md.) İştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir. (İptal ikinci cümle: Anayasa Mankemesi’nin 3/4/2007 tarihli ve E: 2005/52, K: 2007/35 sayılı Kararı ile.)Bu görevlere, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları yapılamaz.
a) (Mülga: 8/7/2003-4919/3 md.)
b) (Değişik: 21/4/2005 – 5335/3 md.) Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir.
c) (Mülga: 28/4/1982 - 2665/6 md.)
ç) (Değişik: 6/2/1959 - 7198/1 md.) Aşağıda yazılı olanların yaş hadleri, hizalarında gösterilen yaşları doldurdukları tarihlerdir:
 
I – Subay ve askeri memur ve gedikliler:
1 – Asteğmen, teğmen ve üstteğmenler 41
2 – Yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşılar 46
3 – Binbaşılar 52
4 – Yarbaylar 55
5 – Albaylar (Değişik: 12/12/1980 - 2358/1 md.) 60
6 – Tuğ ve Tümgeneral ve amiraller (Değişik: 12/12/1980 - 2358/1 md.) 62
7 – Kor ve organeraller ve amiraller 65
8 – Mareşal ve büyük amiraller 68
9 – 6, 7 ve 8 inci sınıf askeri memurlarla memur yardımcıları ve askeri hastabakıcı hemşireler 55
10 – Daha yukarı sınıflardaki askeri memurlar 60
11 – Gedikli subaylar 52
12 – Gedikli çavuşlar (Astsubay çavuşlar) 43
13 – Gedikli üstçavuşlar (Astsubay üstçavuşlar 46
14 – Gedikli başçavuşlar (Astsubay başçavuşlar) 49
15 – Başgedikliler (Astsubay kıdemli başçavuşlar) 55
 
II – Emniyet mensupları:
1 – Her derecedeki emniyet müdürleri ve emniyet ve polis müfettişleri 60
2 – Emniyet müfettiş yardımcıları ve emniyet amirleri 58
3 – Başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları 56
4(Değişik: 16/6/2010-5997/13 md.)Kıdemli başpolis memuru, başpolis
memuru ve polis memurları 55
 
III- (Değişik: 3/6/2011-640-KHK/40 md.) Gümrük Muhafaza mensupları:
1 - Gümrük Muhafaza Memurları 55
2- Gümrük Muhafaza Kısım Amirleri 60
 
IV – Posta, telgraf ve telefon hat başbakıcı ve başdağıtıcıları ile hat
bakıcıları ve dağıtıcıları 55
2077
 
V – (Ek: 13/6/1994 - KHK - 546/2 md.; İptal:Ana. Mah.´nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/67, K.1994/64-2 sayılı Kararı ile ; Yeniden Düzenleme : 16/2/1995 - 4069/1 md.) Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarındaki kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılanlar dahil memurlardan:
1. Müsteşar Yardımcısı, Başkan, Hukuk Müşaviri, Öğretim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşavir Başyardımcısı, Müşavir, Başmüfettiş, Öğretim Kurulu Üyesi, Başmüşavir 60
2. Daire Başkanı, Hukuk Müşavir 1 inci Sınıf Yardımcısı, Başmüfettiş, Öğretim Üyesi, Müşavir 58
3. 1 inci Sınıf İstihbarat Uzmanı, 1 inci Sınıf Uzman, Hukuk Müşaviri 1 inci Sınıf Yardımcısı, Müfettiş, Öğretim Üyesi, Müşavir, Savunma Sekreteri, Daire Başkan Yardımcısı, Öğretim Üyesi Yardımcısı 56
4. 2 nci Sınıf İstihbarat Uzmanı, 2 nci Sınıf Uzman, Hukuk Müşavir 2 nci
Sınıf Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı, Öğretim Üyesi Yardımcısı 54
5. Diğer kadrodakiler 52
(Değişik : 16/2/1995 - 4069/1 md.) Yukarıdaki (ç) fıkrasının (III) ve (IV) işaretli bendlerinde gösterilenlerden vazifelerinde kalmaları faydalı görülenlerin yaş hadleri, ilgili bakanlarca, (V) işaretli bendinde gösterilenlerin yaş hadleri de atamaya yetkili amir tarafından birer yıllık müddetlerle beş yıl uzatılabilir.
d) (Değişik: 21/4/2005 – 5335/3 md.) (b) fıkrasında belirtilen görevlere 67 yaşını, (ç) fıkrasında belirtilen görevlere ise hizalarında gösterilen yaş hadlerini doldurmuş bulunanlar açıktan veya naklen atanamazlar.
e) (Değişik: 26/2/2008-5743/3 md.) Seferin gereği olarak lüzum görüldüğü takdirde;
 
I - Subaylardan;
1 - Yarbay ve daha aşağı rütbelerdeki yardımcı sınıf subaylar 60 yaşını geçmemek kaydıyla bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaş hadlerinden 10 yıl fazlasına kadar,
2 - Muharip sınıf subaylar bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaşlara kadar,
3 - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun hükümlerine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenler ise aynı kanunda belirtilen yaşlara kadar,
 
II - Astsubaylardan;
1 - Yardımcı sınıf astsubaylar 60 yaşını geçmemek kaydıyla bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaş hadlerinden 10 yıl fazlasına kadar,
2 - Muharip sınıf astsubaylar bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaşlara kadar,
sağlık durumlarının elverişli olması halinde en gençlerinden başlanarak orduya alınabilirler.
f) (Ek: 8/6/1959-7333/1 md; Mülga: 27/7/1967-926/208 md.)
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.
g) (Ek: 1/7/2010-6002/21 md.) Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş sınırı 67 yaşını doldurdukları tarihtir.
2078
 
ON DÖRDÜNCÜ KISIM
Emekli Aylığı
Madde 41 ilâ 43 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
ON BEŞİNCİ KISIM
Malullük
Madde 44 ilâ 52 - (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
ON ALTINCI KISIM
Âdi Mâlüllük Aylığı
Madde 53 - 54 - (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
ON YEDİNCİ KISIM
Vazife Malullüğü Aylığı
Madde 55 – (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 56 – (Değişik: 18/3/1976 - 1976/1 md.)
 
Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silah altında bulundukları esnada veya celp ve terhislerinde (Serbest sevkler dahil) sevkleri sırasında, Yedek Subay okulu öğrencilerinin gerek okulda, gerek okuldan evvelki hazırlık kıtasında vazife malulü olmaları halinde, kendilerine, öğrenim durumlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve kademe tutarlarının, daha önce Devlet Memuriyetinde bulunmuş olanlardan kazanılmış hak aylıkları veya emekli keseneğine esas aylıkları, sözü edilen giriş derece ve kademe tutarının üzerinde olanlara bu aylıkları emeklilik gösterge tablosunda karşılığı olan derece ve kademe tutarının,% 70´i üzerinden aylık bağlanır.
 
Bu suretle bağlanacak aylıklarına, maluliyet derecelerine göre, 55 nci maddede gösterilen nispetlerde zam yapılır.
Askerlik vazifesini veya yedek subaylık hizmetini başkasının yerine yaptığı anlaşılanlara aylık bağlanmaz.
 
Madde 57 ilâ 59 - (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Madde 60 – Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanlardan; her ne sebeple olursa olsun er olarak silah altına alınanların vazife malulü olmaları halinde kendilerine malullük derecelerine göre 56 ncı madde gereğince ayrıca erlere mahsus vazife malullüğü aylığı bağlanır.
Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunmakta iken her ne suretle olursa olsun er olarak silah altına alınanlardan; kanunlarına göre vazifeleri ile ilgileri kesilmiyenlerin, silah altında iken vazife malulü olmalarında; haklarında aşağıda yazılı hükümler uygulanır:
 
a) malullükleri,esas vazifelerini yapmaya mani olan iştirakçilere vazife malullüğü aylığı,esas vazifelerinin aylık veya ücretleri tutarı ve fiili ve itibari hizmet müddetleri üzerinden 55 inci maddeye göre ve mani değilse 56 ncı maddeye göre bağlanır;
 
Erler gibi aylık bağlanmış olanların bu aylıkları, ileride esas vazifelerinden dolayı emekli,adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanması halinde o aylıklarla birlikte ödeneceği gibi toptan ödemeye istihkak halinde de ona mani olmaz;
 
b) (Mülga: 23/2/1965-545/4 md.)
2079
Madde 61 ilâ 63 - (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
ON SEKİZİNCİ KISIM
Harp Malullüğü
Madde 64 – (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 65 – Harb malullerine aşağıda yazılı yardımlar yapılır: 
a) Eksilen vücut organları, son usullere göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlattırılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır.
b) Yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı sağlık kurulunca tasdik olunacak raporla anlaşılanlar, yurt dışında parasız tedavi ettirilir.
c) Kurumlarla yabancı ortaklıkların işlettikleri tarifeli her çeşit vasıtalarla yapacakları yolculuklarında askerlik şubelerinden tasdikli ve fotoğraflı hüviyet cüzdanına istinaden muvazzaf ordu mensupları gibi ücret alınır ve bilet ve yer temininde tercih edilirler.
ç) Yaşamak için gerekli hareketleri kendi kendine yapmaktan aciz oldukları sağlık kurulunca tasdikli raporla anlaşılacak ve kimsesizlikleri 108 inci maddeye göre belirtilecek olanlar Sandıkça, kurulacak (Harb malulleri Yurdu) nda parasız barındırılır ve tedavileri yaptırılır. Yedirilmeleri için harcanacak paralar, bunların aylık ve harb malullüğü zamlarından kesilir.
d) Çocuklarından biri okulunu bitirmiş veya bütünlemeye kalmaksızın bulunduğu sınıfa yükselmiş bulunmak şartiyle ve her yıl adedi yüzü geçmemek üzere Devlete ait yatılı orta öğrenim okul ve müesseselerinde parasız okutturulur.
Savaşta ölenlerin çocukları da nazara alınır.
(Değişik: 7/5/1986 - 3284/9 md.) Şu kadar ki, talip olanlar (100)´ü geçtiği takdirde Sandık Yönetim Kurulunca bu sayı yıllık bütçe imkanlarına göre artırılabilir.
e) (Değişik: 7/5/1986 - 3284/9 md.) Ayakta veya meskende tedavileri halinde kullanılacak ilaç ve sağlık malzemesi hakkında, bu Kanuna 1425 sayılı Kanunla eklenen değişik Geçici 7 nci madde hükümleri uygulanır. (1)
f) (ç) fıkrası dışında kalanlar, müracaat edecekleri genel ve katma bütçeli dairelerle belediyelerin hastanelerinde parasız muayene ve tedavi edilirler.
(a), (b), (ç) fıkralarında yazılı yardımlar için Sandıkça harcanacak paralar her yıl sonunda faturası karşılığında Hazineden alınır. (2)
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.
 
ON DOKUZUNCU KISIM
Dul ve Yetim Aylığı Bağlanacak Haller
Madde 66 – 67 - (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)

(1) Sözü edilen Geçici 7 nci madde, teselsülü sağlamak için Geçici 139 olarak numaralandırılmıştır.
(2) Sandıkça harcanacak paraların Hazineden alınması, 8/7/1971 tarih ve 1425 Sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ve teselsülü sağlamak için numarası "Geçici Madde 141" olarak değiştirilen Geçici Madde 9 ile kaldırılmıştır.
2080
 
YİRMİNCİ KISIM
Dul ve Yetim Aylıkları
Madde 68 ilâ 71 - (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 72 – (Değişik: 7/5/1986 - 3284/10 md.)
(Mülga birinci fıkra: : 31/5/2006-5510/106 md.)
(Mülga ikinci fıkra: : 31/5/2006-5510/106 md.)
(Mülga üçüncü fıkra: : 31/5/2006-5510/106 md.)
(Değişik:1/4/1998 - 4354/2 md.) 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen durumlardan dolayı veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun ile bu Kanuna ek 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Kanun kapsamında mütalaa edilen görevler nedeniyle hayatlarını kaybetmiş bulunan iştirakçilerle bunlardan aylık almakta iken ölenlerin, baba veya analarına, ölüm tarihini takip eden aybaşından geçerli olarak aylık bağlanır. Babaya bağlanan aylık, dul ve yetimlerin bulunması hali de dahil, ana ve babaya eşit olarak paylaştırılarak ödenir. Dul ve yetimlerle beraber baba veya anaya aylık bağlanması halinde, eş ve çocukların aylıkları baba veya ananın bulunmadığı durumlarda bağlanacak aylıktan az olamaz. 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun ile bu Kanuna ek 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Kanun kapsamında mütalaa edilen görevler nedeniyle bağlanan aylıklar Bakanlar Kurulu Kararıyla iki katına kadar çıkartılabilir. Ödenecek aylığın Bakanlar Kurulunca artırılması halinde, bağlanan aylıkta meydana gelecek farklar ile dul ve yetimlerle beraber aylık bağlanması halinde, baba veya anaya bağlanan aylıklar da sosyal güvenlik kurumlarınca Hazineden tahsil edilir. (1)
 
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.
Madde 73 ilâ 76 - (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
YİRMİ BİRİNCİ KISIM
Dul ve Yetim Aylığının Bağlanmıyacağı Haller
Madde 77 ilâ 80 - (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 81 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335 /29 md.)
 
YİRMİ İKİNCİ KISIM
Toptan Ödeme
Madde 82 ilâ 86 - (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ KISIM
Emekli Keseneklerinin Geri Verilmesi
Madde 87 ilâ 88 - (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)

(1) 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 75 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bu Kanunun 64 üncü maddesinin (a, b, c, ç, d ve e) fıkralarında açıklanan” ibaresi “5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
2080-1
 
YİRMİ DÖRDÜNCÜ KISIM
İkramiye
Madde 89 – (Değişik: 21/4/2005 – 5335/3 md.) (1)
(Değişik birinci fıkra: 16/6/2010-5997/14 md.) Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir. (…)(1) kendilerine mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ise, bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden bu madde hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir. Mülga 2829 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile üçüncü fıkrasının son cümlesinin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.
Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fiili hizmet yılından fazla süreler nazara alınmaz.

(1) Bu maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin “Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve …” bölümü, Anayasa Mahkemesi’nin 12/5/2011 tarihli ve E.: 2010/81, K.: 2011/78 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
2081
 
İştirakçilerden, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malûllüğü hükümlerine göre vazife malûllüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemi uygulananlara; bu Kanuna göre aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk malî yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenir. Ancak, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da bunlara ayrıca ödenir.
 
Emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan ölen iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetimlere, bu Kanunun 68 inci maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı olarak ödenir.
 
Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye ile sonradan geçen hizmetler için ayrıca tahakkuk ettirilecek ikramiyenin hesabına esas alınan fiili hizmet süreleri toplamı, 30 yıldan fazla olamaz ve evvelce 30 hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödenmiş olanlara hiçbir şekilde ikramiye farkı ödenmez.
 
Bu Kanunun 88 inci maddesi kapsamına girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında da yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.
 
Sandıkça tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan ölenler ile ölüm tarihinde aylığa müstehak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyeleri, kanunî mirasçılarına ödenir.
 
Bu madde gereğince ödenecek emeklilik ikramiyesi ödendikçe onayı veren kurumca, Sayıştay ve Danıştay başkanlarının ise kendi kurumlarınca, yazı ile istenilmesi üzerine en çok iki ay içinde faturası karşılığında Sandığa ödenir.
 
Ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emeklilik ikramiyesinin tahsili hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
 
Madde 90 – (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
YİRMİ BEŞİNCİ KISIM
Aylıkların Başlangıcı
Madde 91 – (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
YİRMİ ALTINCI KISIM
Emeklilik Haklarının Düşmesini ve Bağlanan Aylıkların Devamlı Olarak Kesilmesini Gerektiren Sebepler
Madde 92 – 93 - (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
2082
 
YİRMİ YEDİNCİ KISIM
İki Cihetten veya Aynı Sıfatla (Aylık) veya (Toptan Ödeme)´ye İstihkak Halleri
Madde 94 ilâ 97 - (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
YİRMİ SEKİZİNCİ KISIM
Emekli, Adi malullük, Vazife malullüğü, Dul ve Yetim Aylığı Alanlardan veya Kesenekleri Geri Verilenlerle Toptan Ödeme Yapılanlardan Bir Vazifeye Tayin Edilenler
Madde 98 ilâ 100 - (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 101 – Vazife malullüğü aylığı alan erlerden, sonradan emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilenlerin, çeşitli sebeplerle ayrılışlarında veya ölümlerinde bu vazifelerinden dolayı haklarında bu kanunun ilgili hükümleri ayrıca uygulanır.
Madde 102 - (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 103 – Emekli, adi, malullük veya vazife malullüğü aylığı alanlardan; talim, manevra, seferberlik veya harb için silah altına alınanlar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) (Değişik: 7/5/1986 - 3284/16 md.) Aylıkları, rütbe aylıklarından az ise aradaki fark ilgili kurumlarınca ödenerek, rütbeleri aylıklarından kesenek alınır.
b) Aylıkları, rütbeleri aylıklarından çok ise farkları Sandıkça ödenerek kurumlarca yalnız rütbeleri aylıklarından kesenek alınır.
c) Er olarak silah altına alınanların aylıkları kesilmez.
(a) ve (b) fıkralarında yazılı olanların terhislerinde rütbeleri aylıkları üzerinden 100 üncü madde hükmü uygulanır.
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.
Madde 104 – (Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
 
YİRMİ DOKUZUNCU KISIM
Yaş
Madde 105 ilâ 107 - (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
OTUZUNCU KISIM
Muhtaçlık
Madde 108 ilâ 111 - (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
OTUZ BİRİNCİ KISIM
Aylık Bağlanıncıya, Toptan Ödeme ve Kesenek İadesi Yapılıncaya Kadar Verilecek Avanslar
Madde 112 ilâ 115 - (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
OTUZ İKİNCİ KISIM
Zamanaşımı
Madde 116 ilâ 118 - (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.) 
2083
 
OTUZ ÜÇÜNCÜ KISIM
Ödeme
Madde 119 ilâ 122 - (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
OTUZ DÖRDÜNCÜ KISIM
Yoklama
Madde 123 - 124 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
 
OTUZ BEŞİNCİ KISIM
Biriktirme Sandığı
Madde 125 - 126 – (Mülga: 23/2/1965 - 545/4 md.)
 
OTUZ ALTINCI KISIM
Çeşitli Hükümler
Madde 127 ilâ 129 - (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 130 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Madde 131 ilâ 135 - (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 1 – (3/3/1954 - 6311 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü olup ek maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.)
Yönetmeliğinde belirtilecek şartlar dairesinde Sandık memurları, hizmetleriyle İdare Meclisi Reis ve azalarının ve ailelerinin tedavileriyle meşgul olmak üzere bir (Sağlık Yardım Sandığı) kurulmuştur.
 
Bu Sandığın gelirleri:
1 – (Değişik: 7/5/1986 - 3284/22 md.) Sağlık Yardım Sandığı İdare Meclisinin teklifi ve Sandık Yönetim Kurulunun kararı ile tespit edilecek ve % 2´den az olmamak üzere personelin aylıklarından kesilecek aidattan;
 
2 – Her türlü teberrulardan yardımlardan ibarettir.
Ek Madde 2 – (3/3/1954 - 6311 Sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükmü olup ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Ek Madde 3 – (29/5/1957 - 6981/1 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 4 – (7/1/1959 - 7184/1 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 5 – (Ek: 28/2/1959 – 7242/1 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Ek Madde 6 – (Ek: 18/6/1964 – 478/2 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Ek Madde 7 – (Ek: 18/6/1964 – 478/3 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Ek Madde 8 – (23/2/1965 - 545/5 md. ile gelen numarasız Ek Madde hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 9 – (7/2/1969 - 1101/1 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 10 – (Ek: 7/2/1969 - 1101/1 md.; Mülga: 21/4/2005 - 5335/29 md.)
Ek Madde 11 – (7/2/1969 - 1101/1 md. ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
2084
Ek Madde 12 – (Ek: 7/2/1969 - 1101/1 md.; Mülga: 21/4/2005 - 5335/29 md.)
Ek Madde 13 – (2/3/1970 - 1239/1 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 14 – (2/3/1970 - 1239/1 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 15 – (8/7/1971 - 1425 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 16 – (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 17 – (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 18 – (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 19 – (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 20 – (Ek: 8/7/1971 - 1425/2 md. ; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Ek Madde 21 – (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 7 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek madde 22 – (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 8 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 23 – (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 9 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 24 – (Ek:8/7/1971 - 1425/2 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Ek Madde 25 – (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 11 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 26 – (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 12 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 27 – (8/7/1971 - 1425/2 md. ile gelen Ek 13 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 28 – (Ek: 8/7/1971 - 1425/2 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Ek Madde 29 – (8/7/1971 - 1425 sayılı kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 30 – (2/6/1972 - 1592/1 md. ile gelen numarasız Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 31 – (20/5/1976 - 2012/2 md. ile gelen numarasız Ek madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
İştirakçilerden veya dul ve yetimlerinden 102 nci maddede yazılı süreler içerisinde yazı ile Sandığa müracaat edeceklerin;
a) (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
b) (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
c) (Mülga: 6/7/1995 - KHK - 562/25 md.)
d) 5434 sayılı T.C. Emekli Sanıdığı Kanununa tabi olarak halen hizmette bulunanlardan, evvelce (E) cetveli veya yevmiyeli olarak geçen ve borçlandırılmayan süreleri,
2085
 
(Değişik: 3/4/2003-4839/4 md.) T.C. Emekli Sandığına yazılı olarak başvurdukları tarihteki öğrenim durumu itibariyle tabi oldukları personel kanunlarında yer alan hükümlere göre belirlenecek göreve giriş derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının, o tarihte yürürlükte olan katsayılarla çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranlarına göre hesap edilir. Bu hüküm, bu Kanunun ek ve değişiklikleri ile diğer kanunlarla getirilen bütün borçlanmalar hakkında da uygulanır.
 
Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan borçlanma talepleri hakkında bu hüküm uygulanmaz.
 
Aylıklarını 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı Kanun ile ek ve tadillerine göre alan ve almış olan Emekli Sandığı İştirakçilerinin, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu veya Bağ - Kur Kanunu veya Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 20 nci maddesinde sözü edilen sandıkların kanunlarının kapsamındaki serbest meslekte geçmiş ve değerlendirilmemiş hizmet sürelerinin 15 yılı, bu hizmetlerin adı geçen kanunların hükümleri uyarınca belgelenmeleri halinde, öğrenim durumları itibariyle memuriyete giriş derecesi esas alınarak, hizmetin geçtiği kurum tarafından borçlandırılır.
 
e) (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.
 
Ek Madde 32 – (1/6/1976 - 2013/3 md. ile gelen Ek 1 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 33 – (1/6/1976 - 2013/3 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 34 – (28/6/1978 - 2161/1 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 35 – (Ek: 28/6/1978 - 2161/1 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Ek Madde 36 – (28/6/1978 - 2161/1 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 37 – (18/1/1979 - 2177/4 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 38 – (24/12/1980 - 2363/3 md. ile gelen Ek 1 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 39 – (Ek: 24/12/1980 - 2363/3 md.; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 40 – (Ek: 24/12/1980 - 2363/3 md.; Mülga: 27/6/1989 - KHK - 375/32 md.)
Ek Madde 41 – (28/4/1982 - 2665/2 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı belediye hudutları içinde veya dışında, uygun görülen yerlerde, emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlarla, vatani hizmet tertibinden aylık alanlar için dinlenme ve bakımevleri tesis eder ve işletir.
 
Ek Madde 42 – (28/4/1982 - 2665/2 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Dinlenme ve bakımevlerinde kalanların masrafları kendileri tarafından ödenir.
 
Masraflar karşılığında yapılacak kesinti miktarları yönetmelikle tespit edilir. Masraflar karşılanamadığı takdirde aradaki fark T.C. Emekli Sandığınca ödenir.
2086
 
Ek Madde 43 – (28/4/1982 - 2665/2 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Yıllık yatırım programlarında yer alan, dinlenme ve bakımevlerinin yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve işletilmesi için Sandık ihtiyatlarından, Maliye Bakanlığının muvafakatı ile yeteri kadar karşılık ayrılır.
 
Ek Madde 44 – (28/4/1982 - 2665/2 md. ile gelen Ek 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Sandık, dinlenme ve bakımevleri için özel ve tüzelkişiler tarafından yapılacak her türlü bağışı kabul eder. Bu bağışlar, dinlenme ve bakımevlerinin tesis ve işletmelerinde kullanılır.
 
Bu suretle yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından tenzil edilir. Ayni olarak yapılan yardımlar maliyet bedeli üzerinden değerlenir.
 
Ek Madde 45 – (28/4/1982 - 2665/2 md. ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Dinlenme ve bakımevlerinden yararlanacaklarda aranacak nitelikler, istenecek belgeler, kabul şartları, bunları inceleyecek kurul, işletme şekli ve esasları ile başka hususlar, Sandıkça hazırlanıp Maliye Bakanlığınca onaylanacak bir yönetmelikle tespit edilir.
 
Ek Madde 46 – (28/4/1982 - 2665/2 md. ile gelen Ek 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Ek Madde 47 – (21/7/1983 - 2865/1 md. ile gelen numarasız Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Ek Madde 48 – (23/9/1983 - 2898/4 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Ek Madde 49 – (23/9/1983 - 2898 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Ek Madde 50 – (7/5/1986 - 3284/18 md. ile gelen Ek 1 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; İptal: An. Mah. 2/12/1986 - E. 1986/22, K. 1986/28 sayılı Kararı ile.)
 
Ek Madde 51 – (7/5/1986 - 3284/18 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; İptal: An. Mah.2/12/1986 - E. 1986/22, K. 1986/28 Sayılı Kararı ile.)
 
Ek Madde 52 – (7/5/1986 - 3284/18 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; İptal: An. Mah. 2/12/1986 - E. 1986/22, K. 1986/28 sayılı kararı ile.)
 
Ek Madde 53 – (7/5/1986 - 3284/18 md. ile gelen Ek 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; İptal: An. Mah. 2/12/1986 - E. 1986/22, K. 1986/28 sayılı kararı ile.)
 
Ek Madde 54 – (7/5/1986 - 3284/18 md.ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; iptal: An. Mah. 2/12/1986 - E. 1986/22, K. 1986/28 sayılı kararı ile.)
 
Ek Madde 55 – (7/5/1986 - 3284/18 md. ile gelen Ek 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 20/2/1992 - 3774/6 md.)
2087
 
Ek Madde 56 – (7/5/1986 - 3284/ 18 md. ile gelen Ek 7 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Ek Madde 57 – (7/5/1986 - 3284/18 md. ile gelen Ek 8 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Ek Madde 58 – (7/5/1986 - 3284/18 md. ile gelen Ek 9 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 20/2/1992 - 3774/6 md.)
 
Ek Madde 59 – (7/5/1986 - 3284/18 md. ile gelen Ek 10 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Ek Madde 60 ilâ 65 – (Ek: 21/4/1988 - 3430/1 md,; İptal: An. Mah.´nin 24/5/1988 tarih ve E.: 1988/11, K.: 1988/11 sayılı kararıyla.)
 
Ek Madde 66 – (Ek: 26/6/1984-KHK-241/37 md; Mülga: 3/4/2003-4839/5 md.)
 
Ek Madde 67 – (29/11/1984 - KHK - 243/50 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. Değişik: 21/4/2005 – 5335/3 md. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Ek Madde 68 – (30/12/1987 - KHK - 306/5 md. ile gelen madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; Değişik : 24/11/1994 - 4049/7 md. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Ek Madde 69 – (14/1/1988 - KHK - 311/6 md ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Ek Madde 70 – (Ek :6/1/1992-KHK- 476/1 md. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 71 – (Ek: 24/11/1994 - 4046/38 md.)
 
Sosyal güvenlik bakımından T.C. Emekli Sandığına tabi bir görevde bulunmakta iken, özelleştirme programına alınan kuruluşların bu Kanuna göre emeklilik hakkı tanınan kadro ve pozisyonlarına atananlarla, bu kuruluşların özelleştirilmeleri sonucu sermayelerindeki kamu payı % 50´nin altına düşenler ile bunlardan anonim şirkete dönüştürülüp dönüştürülmediğine bakılmaksızın satılan veya devredilenlerde T.C. Emekli Sandığına tabi olarak çalışan personelden isteyenlerin Sandıkla ilgileri devam eder. Ancak bu kuruluşların sermayelerindeki kamu payının %50´nin altına düştüğü tarihten, anonim şirket statüsünde olmayanların satışı veya devri tarihinden sonra Sandığa tabi olarak geçen süreler için emeklilik ikramiyesi ödenmez. (1)
 
(Ek fıkra: 1/8/2003-4971/27 md.) Bu madde gereğince T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlere ve bu Kanuna tâbi olarak çalışmakta iken bu kuruluşların özelleştirilmesi, faaliyetinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesinden önce emeklilik, malûliyet veya ölüm nedeniyle görevlerinden ayrılmış olup da kendilerine veya dul ve yetimlerine T.C. Emekli Sandığınca aylık bağlanmış olanlara ödenen emekli ikramiyesi, makam, görev ve temsil tazminatları ile ölüm yardımları ödenmesini takip eden iki ay içinde faturası karşılığında Hazine tarafından T.C. Emekli Sandığına ödenir.
 
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.
 
Ek Madde 72 – (Ek: 6/7/1995-KHK-562/16 md.; ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 73 – (Ek: 3/4/1998 - 4359/6 md. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)

(1) Bu fıkrada yer alan "özelleştirme programına alınan kuruluşlara atananlarla," ibaresi,21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılılı Kanunun 3 üncü maddesiyle "özelleştirme programına alınan kuruluşların bu Kanuna göre emeklilik hakkı tanınan kadro ve pozisyonlarına atananlarla," şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
2088
 
Ek Madde 74 – (Ek: 8/12/1999 - KHK-589/1 md. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 75 – (Ek: 8/12/1999 - KHK-589/1 md. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 76 – (Ek:27/1/2000 - 4505/4 md. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 77 – (Ek:11/5/2000 - 4567/1 md.) (2)(3)(4)
 
(Değişik birinci fıkra : 15/9/2000 - KHK - 624/1 md.; Değiştirilerek kabul: 13/6/2001 - 4677/1 md.) 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun kapsamındaki görevler ile ayrıca barışta veya olağanüstü hallerde yapılan eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik halinde intikaller veya mayın dahil patlayıcı madde arama ve temizleme faaliyetlerinin bilfiil yapılması sırasında, bu herakat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile malul olanlara, bu Kanuna göre bağlanan aylıklar, aşağıdaki esaslar dahilinde yükseltilir. (1)(3)
 
a) (Değişik : 15/9/2000 – KHK – 624/1 md.; Değiştirilerek kabul: 13/6/2001 – 4677/1 md.) Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar , sözleşmeli erbaş ve erler ile Emniyet Teşkilâtı personeli ve Millî İstihbarat Teşkilâtı personeli dahil sivil iştirakçilerin dul ve yetimleri ile malul olanlara bunların ölümleri halinde de dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar, kendisinden aylık bağlananlar ile malullerin emsalleri esas alınarak, her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur. (4)
 
b) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albaydır. Kıdemli albaylar ile general ve amirallere bir üst rütbenin aylığı bağlanır. (…)(4) astsubaylar birinci derecenin üçüncü kademesine kadar yükseltilir.Uzman jandarmalarda yükselinebilecek azami derece ve kademe, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Pesnole Kanununda yer alan aylık gösterge tablolarında belirtilen en yüksek derece ve kademedir. Uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin aylık yönünden yükseltilmeleri ise 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır. (2)(4)
 
c) Sivil iştirakçiler ile(…)(2) , erbaş ve erlere uygulanacak azami derece ve kademe ise öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibariyle 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri derece ve kademedir.

(1) 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 75 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bu Kanunun 64 üncü” ibaresi “5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
 
(2) 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 75 inci maddesiyle bu maddenin (b) bendinde yer alan “Astsubaydan subay olanlar, astsubaylar” ibaresinden sonra gelmek üzere “birinci derecenin üçüncü kademesine kadar yükseltilir.” Ibaresi eklenmiş, “ve uzman” ibaresi “Uzman” şeklinde değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan “yedek subay” ibaresi çıkarılmıştır.
 
(3) 19/6/2010 tarihli ve 6000 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasına "12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu" ibaresinden sonra gelmek üzere ", 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan "birlik halinde intikaller sırasında" ibaresi "birlik halinde intikaller veya mayın dahil patlayıcı madde arama ve temizleme faaliyetlerinin bilfiil yapılması sırasında" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
 
(4) 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine “uzman erbaşlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sözleşmeli erbaş ve erler” ibaresi eklenmiş, (b) bendinde yer alan “Uzman erbaşların” ibaresi “Uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin” olarak değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “Astsubaylıktan subay olanlar,” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve metne işlenmiştir. 
2089
 
d) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personelin azami rütbe tavanı; Polis Akademisi ve dört yıllık yüksek okul mezunu rütbeli personel için il emniyet müdürü, diğer personel için başkomiser rütbesidir.
 
e) Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi, kendisinden aylık bağlananların ve mallüllerin rütbe, kıdem ve unvanlarında herhangi bir değişikliği gerektirmez.
 
f) bağlanacak aylıkların hesaplanmasında, tekabül eden unvan ve rütbenin derece ve kademesinin gösterge ve ek göstergesi ile bu Kanunun Ek 70 inci maddesine göre emekli aylığına yansıtılan tutar esas alınır.
 
(Ek : 13/6/2001 - 4677/1 md.) Birinci fıkra kapsamında bulunanlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara, asgari ücretin net tutarı, aylıklarıyla birlikte ayrıca ödenir.
 
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.
 
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Bu maddeye göre yükseltilenlerin dereceleri, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) bendindeki hükümlere göre de ayrıca dikkate alınır.
 
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Birinci fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.
 
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Bu maddeye göre yapılan ödemeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olup, faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.
 
Ek Madde 78 – (Ek : 15/9/2000 - KHK - 624/2 md.; Değiştirilerek kabul: 13/6/2001 - 4677/2 md. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Ek Madde 79 – (Ek : 14/7/2004 – 5217/4 md.)
 
Aşağıda belirtilen kişilere bu madde uyarınca ek ödeme yapılır:
a) Harp malullerine.
b) Şehit dul ve yetimlerine.
c) Barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiriyle vazife malûlü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri harekâtı gerektiren iç tedip hareketleri veya güvenlik veya asayişin sağlanmasında Silahlı Kuvvetlerle birlikte veya ayrı olarak görevlendirilenlerden bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife malûlü sayılan jandarma ve emniyet mensupları ile sivil görevlilere.
 
d) (c) bendinde belirtilen görevlerin ifası sırasında, bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle ölenlerin dul ve yetimlerine.
 
Hak sahiplerine, yukarıda yazılı durumlar sebebiyle, sosyal güvenlik kurumlarınca aylık bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olmak üzere müracaat tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde T.C. Emekli Sandığı tarafından ek ödeme yapılır. Ay farkları yıllık miktarın onikiye bölünmesi suretiyle hesaplanır.
2090
 
Her yıl ödenecek miktar, malûllük derecelerine göre aşağıdaki yazılı göstergelerin ödemenin yapılması gereken yılın ilk dönemindeki Devlet memuru aylıklarına uygulanacak katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutardır.
 
Malûllük Derecesi Göstergeler
1 40 000
2 36 000
3 31 000
4 28 000
5 25 000
6 22 000
(b) ve (d) bentlerinde sayılan dul ve yetimlere birinci derece malûllere uygulanan gösterge üzerinden; bunlar bir kişi ise tamamı, birden fazla ise eşit olarak paylaştırılmak suretiyle ve sosyal güvenlik kanunlarına göre dul ve yetim aylığı aldıkları sürece ödeme yapılır.
 
Harp veya vazife malûlü olanlara hayatta bulundukları sürece ödeme yapılır. Ancak, ölen malûlün son yıldaki pay tutarının beş katı, bir defaya mahsus olmak şartıyla kendisinden dul ve yetim aylığı bağlanacaklara eşit miktarda paylaştırılmak suretiyle yardım olarak ödenir.
 
(Değişik altıncı fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıda sayılan şehit ve malûllerin çocuklarına; ilköğretim öğrencileri için (1250), lise öğrencileri için (1875) ve yüksek öğrenim öğrencileri için (2500) gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar her ay eğitim ve öğretim yardımı yapılır. Bu yardımlar 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yılda bir kez olmak üzere ve ilgili eğitim öğretim yılında öğrenci olduklarını gösterir belge ile müracaat edenlere, talepte bulunduğu yılın Eylül ayında geçerli olan memur aylık katsayısına göre hesap edilerek başvurularını izleyen ay içinde toptan ödenir.
 
(Değişik yedinci fıkra: 21/4/2005 – 5335/3 md.) Bu maddeye göre yapılan ödemeler herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi olmayıp, faturası karşılığında, Hazineden tahsil edilir.
 
Yukarıda sayılanlar, 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptırılmış olan sosyal tesislerden yararlandırılırlar.
 
Bu madde hükümlerine göre yapılacak eğitim ve öğretim yardımı ile 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptırılmış olan sosyal tesislerin bakım, onarım ve işletilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.
 
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.
 
Ek Madde 80 – (Ek : 17/9/2004 – 5234/3 md.; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
Ek Madde 81- (Ek: 21/3/2006-5473/9 md.)
 
Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya ek 77 nci madde kapsamına girenler hariç olmak üzere vazife malûllüğü veya adi malûllük aylığı ödenenlerden emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 100 YTL tutarında ayrıca ödeme yapılır. (1)

(1) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan "emekli aylığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya ek 77 nci madde kapsamına girenler hariç olmak üzere vazife malûllüğü veya adi malûllük aylığı" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
2091
 
Bu Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasından sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanlara bu ödeme yapılmaz. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden aybaşından itibaren ödemeye son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanunî faizi ile birlikte geri alınır.
 
(Değişik üçüncü fıkra: 1/7/2006-5538/1 md.) Hizmet sınıfı veya kadro unvanı itibariyle birinci fıkra kapsamına girenlerin 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerinden ek 77 nci madde kapsamına girmeyenler; ikinci fıkradaki şartlar dikkate alınarak, 68 inci maddedeki oranlar üzerinden bu ödemeden yararlandırılır.
 
Bu ödemeler T.C. Emekli Sandığı tarafından ödenmesini izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.
 
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/1 md.) Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.
 
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.
 
Ek Madde 82- (Ek: 17/4/2008-5754/75 md.)
1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan;
 
a) 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanan ve uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı çalışma sürelerinin tamamı 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçmiş olanlara,
 
b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sigortalılık hallerinin birden fazlasına tabi olarak çalışmış olmakla birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre aylık bağlandığı sırada son defa uzun vadeli sigorta kolları açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanlara,
 
c) 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlandığı sırada uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışmamakla birlikte, uzun vadeli sigorta kolları açısından son olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmış olanlara,
 
d) Yaşlılık toptan ödemesi yapılmış olup uzun vadeli sigorta kolları açısından son olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmış olanlara,
 
e) Uzun vadeli sigorta kolları açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta iken ölenlerin ölüm aylığı bağlanan veya ölüm toptan ödemesi yapılan hak sahiplerine,
 
f) Ölüm tarihi itibariyle uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmamakla birlikte, uzun vadeli sigorta kolları açısından son olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmış olanların ölüm aylığı bağlanan veya ölüm toptan ödemesi yapılan hak sahiplerine,
2092
 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında geçen uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süreleri esas alınarak emekli ikramiyesi; anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan sigortalıların emeklilik ikramiyesine ilişkin azami süre, hesap yöntemi, emekli ikramiyesinin hesabında kullanılan ödeme unsurları ile bu ödeme unsurlarına hak kazanma şartlarına ilişkin esas ve usûller, ödeme unsurlarının ikramiye hesabına esas alınan oran ve/veya miktarları dikkate alınarak ödenir. Ancak, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında geçen uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süreleri esas alınarak emekli ikramiyesi ödenebilmesi için; iş kanunlarına tabi olarak çalışmış olanların iş sözleşmelerinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olması, sözleşmeli personel statüsünde çalışmış olanların ise hizmet sözleşmelerinin ilgili mevzuatına göre iş sonu tazminatı veya aynı mahiyette olmakla birlikte başka bir adla ödenen tazminata hak kazanılmasını gerektirecek şekilde sona ermiş olması şarttır. Ayrıca, bu kişilerin, her ne suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreleri ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreleri, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz.
 
2) Bu madde kapsamında emekli ikramiyesi ödenenlerden vazife malûllüğü, kanunlarla belirlenen bekleme süresi sonunda kadrosuzluk, yaş haddi veya ölüm sebebiyle haklarında 5510 sayılı Kanunun uzun vadeli sigorta kolları kapsamında aylık bağlanmış veya toptan ödeme yapılmış olanlara; aylığa veya toptan ödemeye hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesabında esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenir. Ancak, aylığa veya toptan ödemeye hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da ayrıca ödenir.
 
3) Emekli ikramiyesinin hak sahiplerine ödenecek olması, emekli ikramiyesinin miktarında bir indirime gidilmesini gerektirmez. Emekli ikramiyesinin ödenecek hak sahiplerinin toplam sayısının birden fazla olması halinde, bu madde uyarınca hesaplanacak emekli ikramiyesinin tamamı 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen hisseleriyle orantılı olarak hak sahipleri arasında paylaştırılır.
 
4) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan ölen ve ölüm tarihinde hak sahibi bulunmayanların emekli ikramiyeleri, kanuni mirasçılarına ödenir.
 
5) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakta iken bu şekilde çalışmaları sona erdikten sonra uzun vadeli sigorta kolları açısından aynı Kanuna göre zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek bir işte çalışmayanlardan, anılan Kanunun 50 nci maddesine göre isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemeye devam ederek aylık bağlanan veya toptan ödeme yapılanlara, isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödedikleri süreler hariç 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde uzun vadeli sigorta kollarına prim ödedikleri süreler için yukarıdaki fıkralarda belirtilen usûl ve esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir.
2093
 
6) 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına giren personelden, uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinin fiilen ifası sırasında; başka birinin sürekli bakımına muhtaç olacak şekilde malûl olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek Devlet memuru aylığı üzerinden, diğer malûllere ise mevcut aylıkları üzerinden yukarıdaki fıkralarda belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde ve 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir.
 
7) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakta iken bu Kanunun ek 71 inci maddesi gereğince aynı sigortalılık haline göre sigortalılıkları devam ettirilenlere, 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde uzun vadeli sigorta kollarına prim ödedikleri süreler için yukarıdaki fıkralarda belirtilen usûl ve esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. Ancak, 5434 sayılı Kanunun ek 71 inci madde kapsamına giren kuruluşların sermayelerindeki kamu payının % 50´nin altına düştüğü tarihten sonra, anonim şirket statüsünde olmayanların ise satışı veya devri tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak geçtiği kabul edilen süreler için emeklilik ikramiyesi ödenmez.
 
8) Bu madde gereğince ödenen emekli ikramiyesi, emekliye sevk onayı veren kamu idareleri (Danıştay Başkanları için Danıştay, Sayıştay Başkanları için Sayıştay) tarafından yazı ile istenilmesi üzerine en fazla iki ay içinde faturası karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumunun göstereceği hesaplara yatırılır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (6) numaralı fıkra uyarınca fazladan ödenecek emekli ikramiyesi tutarları ile (7) numaralı fıkra gereğince ödenecek emekli ikramiyesi tutarları ise yazı ile istenilmesi üzerine en fazla iki ay içinde faturası karşılığında Hazine tarafından Sosyal Güvenlik Kurumunun göstereceği hesaplara yatırılır.
Ek Madde 83- (Ek: 17/4/2008-5754/75 md.)
 
Kendi isteği ile emekliye ayrılan, ancak daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından hizmet süresinin eksik olduğu veya gerekli yaş şartını henüz haiz olmadığı tespit olunanlardan; emeklilik veya malûllük aylığı alınan süresi, eksik hizmet süresinden veya yaş şartının yerine getirilmesi için tamamlanması gereken süreden fazla olanların emeklilik işlemi iptal edilmez. Bunların en son aylık ödenen tarihten eksik hizmet süresi veya yaş şartının yerine getirilmesi için tamamlanması gereken süre kadar geriye gidilerek, bu dönemde kendilerine ödenen emeklilik veya yaşlılık aylıkları borç çıkarılır. Çıkarılan borç ve bu borca ilişkin faiz ile borç çıkarılan süreye ait kesenek ve kurum karşılıkları, ilgili kurum bütçesinin personel ödeneklerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ödenir. Bu şekilde ilave olarak kesenek ve kurum karşılığı ödenen süreler için ilgililere ikramiye farkı ödenmez, ödenmiş olan ikramiyenin eksik hizmet süresine ilişkin kısmı geri alınmaz. Borç çıkarılan döneme ilişkin olarak ilgililer adına Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından karşılanmış olan tedavi ve ilaç bedelleri de kurumları bütçelerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ödenir.
2094
 
OTUZ YEDİNCİ KISIM
Geçici Hükümler
A) Devir Muameleleri
Geçici Madde 1 ilâ 7 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 8 – (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 9 -13 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
 
B) Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Emeklilik Hakkı Tanınan
Vazifelerde Bulunanlar veya Sonradan Bu Duruma Girenler
Geçici Madde 14 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 15 – 16 - (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 17 ilâ 30 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 31 – (Mülga: 9/7/1953 – 6122/7 md.)
 
C) Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Emekli Aylığı Alanların
Ölümlerinde Dul ve Yetimlerine Bağlanacak Aylıklar
Geçici Madde 32 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
 
Ç) Emekli,Dul ve Yetimlerden Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Emeklilik Hakkı
Tanınan Vazifelerde Bulunanlar veya Sonradan Bu Vazifelere Girenler
Geçici Madde 33 ilâ 39 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
 
D) Kaldırılan Hükümlere Göre Bağlanan Emekli, Dul ve Yetim Aylıkları
Geçici Madde 40 ilâ 53 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
 
E) Doğumları 8 Şubat 1332 veya Daha Evvelki Tarihli Olanların
Yaşları ile İlgili Hükümler
Geçici Madde 54 – (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
 
F) Milletvekilleri ile Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Bakanların Emeklilikleri
Geçici Madde 55 ilâ 59 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 60, 61, 62 – (Mülga: 9/6/1952 - 5951/5 md.)
Geçici Madde 63 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 64 – (Mülga: 9/6/1952 - 5951/5 md.)
 
G) Borçlanma Hükümleri:
Geçici Madde 65 – (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 66 ilâ 72 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
2095
 
H) Çeşitli Hükümler
Geçici Madde 73 ilâ 75 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 76 - Bu kanuna konulan hükümler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki zamana ait ve kanunda belirtilen haller dışında herhangi bir hakkın doğumuna veya bu kanunun yürürlüğünden sonra yeniden aylık veya toptan ödemeye müstahak duruma girilmesine sebep olmaz.
Geçici Madde 77 ilâ 82 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 83 – (Mülga: 25/3/1953 - 6077/6 md.)
Geçici Madde 84 – (Mülga: 27/7/1967 - 926/208 md.)
Geçici Madde 85 – 86 - (Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 87 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 88 – (Ek: 6/1/1954-6216/1 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 89 ilâ 93 – (Ek:3/3/1954 - 6311/23 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 94 – (Ek: 11/3/1954 - 6388/4 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 95 – (Ek: 20/5/1955 - 6580/1 md.) (1)
Geçici Madde 96 – (Ek: 22/6/1956 - 6740/1 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 97 – (Ek: 22/6/1956 - 6745/2 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 98 – (Ek: 13/7/1956 - 6800/1 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 99 – (Ek: 16/7/1956 - 6807/1 md.) (2)
Geçici Madde 100, 101 – (Ek: 16/1/1957 - 6881/1 md.) (3)
Geçici Madde 102 – (Ek: 18/2/1957 - 6916/1 md.; Mülga: 21/42005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 103 – (Ek: 29/5/1957 - 6981/1 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 104 – (Ek: 25/6/1958 - 7134/1 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 105 - 106 – (Ek: 12/6/1959 - 7350/2 md.) (4)
Geçici Madde 107 – (Ek: 23/10/1962 - 82/1 md.) (5)
Geçici Madde 108 – (Ek: 23/10/1962 - 83/1 md.) (6)

(1) 20/5/1955 tarih ve 6580 Sayılı Kanun uygulanma imkanı kalmadığından yürürlükten kaldırılmak üzere TBMM´ne sevk edilecek kanunlar listesine alınmış; bu sebeple madde metni yayımlanmamıştır.
(2) 16/7/1956 tarih ve 6807 Sayılı Kanun, uygulanma imkanı kalmadığından yürürlükten kaldırılmak üzere TBMM´ne sevk edilecek kanunlar listesine alınmış; bu sebeple madde metni yayımlanmamıştır.
(3) 16/1/1957 tarih ve 6881 Sayılı Kanun, uygulanma imkanı kalmadığından yürürlükten kaldırılmak üzere TBMM´ne sevk edilecek kanunlar listesine alınmış; bu sebeple madde metni yayımlanmamıştır.
(4) 12/6/1959 tarih ve 7350 Sayılı Kanun, uygulanma imkanı kalmadığından yürürlükten kaldırılmak üzere TBMM´ne sevk edilecek kanunlar listesine alınmış; bu sebeple madde metni yayımlanmamıştır.
(5) 23/10/1962 tarih ve 82 Sayılı Kanun, uygulanma imkanı kalmadığından yürürlükten kaldırılmak üzere TBMM´ne sevk edilecek kanunlar listesine alımış; bu sebeple madde metni yayımlanmamıştır.
(6) 23/10/1962 tarih ve 83 Sayılı Kanun, uygulanma imkanı kalmadığından yürürlükten kaldırılmak üzere TBMM´ne sevk edilecek kanunlar listesine alınmış; bu sebeple madde metni yayımlanmamıştır.
2096
 
Geçici Madde 109 – (Ek: 30/5/1963 - 241/3 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 110 – (Ek: 30/5/1963 - 241/3 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 111 – (Ek: 9/7/1963 - 266/2 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 112 – (19/9/1963 - 335/1 md. ile gelen Geçici Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 113 – (18/6/1964 - 478/1 md. ile gelen Geçici 1 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 114 – (Ek: 18/6/1964 - 478/1 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 115 – (18/6/1964 - 478/1 md. ile gelen Geçici 3 ncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 116 – (18/6/1964 - 478/1 md. ile gelen Geçici 4 ncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 117 – (18/6/1964 - 478/1 md. ile gelen Geçici 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 118 – (18/6/1964 - 478/1 md. ile gelen Geçici 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 119 – (Ek: 23/2/1965 - 545/6 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 120 – (15/7/1965 - 670/6 md. ile gelen numarasız Geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 121 – (7/2/1969 - 1101/3 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
 
Çeşitli kanunlarla bağlanmış veya bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bağlanacak, Hazinece ödenmesi gerekli emekli, adi malullük, vazife malullüğü, harb malullüğü, dul ve yetim aylıkları (Vatani hizmet aylıkları dahil) ile toptan ödemelerin ve bunlara ilişkin çeşitli hakların bağlama ve ödeme işlemleri 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre T.C. Emekli Sandığınca yapılır.
 
Vatani hizmet aylıkları ödeneği Maliye Bakanlığı Bütçesine konur ve bu aylıklar ödendikçe faturası karşılığında sandığa verilir. Devir ve ödeme işlemlerine esas olacak maaş kayıt örneklerinin ve sair evrakın şeklinin tesbiti, hazırlanması Maliye Bakanlığı ile T.C. Emekli Sandığı tarafından müştereken yapılır. Bunların sandığa intikaline ait esaslar da aynı şekilde tespit olunur.
 
Geçici Madde 122 ilâ 129 – (Ek: 7/2/1969 - 1101/3 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 130 – (Ek: 2/3/1970 - 1239/1 md.; Mülga: 21/4/2005 - 5335/29 md.)
Geçici Madde 131 – (Ek: 1/3/1971–1377/Geçici 1 md.;Mülga:21/4/2005–5335/29 md.)
Geçici Madde 132 – (Ek: 1/3/1971–1377/Geçici 2 md.;Mülga: 21/4/2005–5335/29 md.)
Geçici Madde 133 – (Ek: 8/7/1971-1425/7 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 134 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. İptal: An. Mah. 6/6/1972 - E. 1971/44, K. 1972/29 sayılı Kararı ile.)
Geçici Madde 135 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. Mülga: 23/6/1983 - 2853/2 md.)
Geçici Madde 136 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
2097
Geçici Madde 137 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 138 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 139 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 7 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 140 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 8 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 141 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 9 ncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca bağlanmış ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak aylıklar ile 7/2/1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunla Hazineden Sandığa devredilmiş olan (Emekli, adi malullük, vazife malullüğü, harb malullüğü, er vazife ve harb malullüğü, dul ve yetim aylıkları ile özel kanunlarla vatani hizmet tertibinden bağlanmış) aylıklardan ve bunlarla ilişkin ödemelerden yalnız vatani hizmet aylıkları, faturası karşılığında Hazinece Sandığa ödenir:
 
Bu kanunun yürürlüğünden önceki devre için ödenmemiş paralar hakkında da bu madde hükmü uygulanır.
 
5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesindeki emekli ikramiyesi ile 7184 sayılı Kanunda yazılı ölüm yardımı ve 1301 sayılı Kanun uyarınca ödenen kadrosuzluk tazminatının ödendikçe kurumlara fatura edileceği hakkındaki hükümleri saklıdır.
 
Geçici Madde 142 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 10 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 143 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 11 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 144 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 12 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 145 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 13 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 146 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 14 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 147 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 15 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 148 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 16 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 149 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 17 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 150 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 18 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 151 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 19 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
2098
Geçici Madde 152 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen geçici 20 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. İptal: An. Mah. 6/6/1972 Tarih ve E. 1971/44, K. 1972/29 sayılı kararı ile.)
Geçici Madde 153 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 21 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 154 – (8/7/1971 - 1425/7 md ile gelen Geçici 22 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 155 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 23 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 156 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 24 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 157 – (8/7/1971 - 1425/7 md. ile gelen Geçici 25 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: : 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 158 – (2/6/1972 - 1592/3 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 159 – (2/6/1972 - 1592/3 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 160 – (2/6/1972 - 1592/3 md. ile gelen Geçici 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 161 – (22/9/1972 - 1623/2 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 162 – (22/9/1972 - 1623/2 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 163 – (22/9/1972 - 1623/2 md. ile gelen Geçici 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 164 – (22/9/1972 - 1623/2 md. ile gelen Geçici 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 165 – (26/6/1973 - 1782/1 md. ile gelen Geçici Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 166 – (18/3/1976 - 1976/1 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 167 – (18/3/1976 - 1976/1 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 168 – (1/6/1976 - 2013/4 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 169 – (15/6/1978 - 2149/2 md. ile gelen Geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 170 – (29/6/1978 - 2168/4 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 171 – (29/6/1978 - 2168/4 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 172 – (13/11/1981 - 2559/5 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
2099
Geçici Madde 173 – (13/11/1981 - 2559/5 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 174 – (23/9/1983 - 2898/5 md ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; Mülga: 20/2/1992 - 3774/6 Md.)
Geçici Madde 175 – (23/9/1983 - 2898/5 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 176 – (14/3/1985 - 3166/6 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 177 – (14/3/1985 - 3166/6 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 178 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 179 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 180 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 181 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga:21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 182 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 183 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 184 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 7 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 185 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 8 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 186 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 9 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 187 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 10 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 188 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 11 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. İptal: An. Mah. 2/12/1986 - E . 1986/22, K.1986/28 sayılı kararı ile.)
Geçici Madde 189 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 12 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. İptal: An. Mah. 2/12/1986 - E. 1986/22, K. 1986/ 28 sayılı kararı ile.)
Geçici Madde 190 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 13 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 191 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 14 ncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 192 – (7/5/1986 - 3284/24 md. ile gelen Geçici 15 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
2100
 
Geçici Madde 193 – 194 – (Ek: 21/4/1988 - 3430/2 md.; İptal:Ana. Mah.´nin 24/5/1988 tarih ve E.: 1988/11, K.: 1988/11 sayılı kararıyla.)
Geçici Madde 195 – (Ek: 17/5/1990 - 3650/3 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 196 – (Ek: 8/5/1991- 3715/4 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Geçici Madde 197 – (Ek: 6/1/1992 - KHK - 476/2 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
Geçici Madde 198 – (Ek: 8/6/1994 - 3997/2 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
Geçici Madde 199 – (Ek: 16/2/1995 - 4069/2 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
Geçici Madde 200 – (Ek: 4/4/1995 - 4104/2 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
Geçici Madde 201 – (Ek: 4/4/1995 - 4104/2 md.; iptal: Ana Mah.nin 13/5/1998 tarih ve E.: 1996/51, K.: 1998/17 sayılı kararıyla.)
Geçici Madde 202 – (Ek: 6/7/1995 - KHK - 562/17 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 203 – (Ek: 1/4/1998 - 4354/4 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
Geçici Madde 204 – (Ek: 1/4/1998 - 4354/4 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
Geçici Madde 205 – (Ek: 25/8/1999 - 4447/26 md.)
 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.
a) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilerden kadın ise 38, erkek ise 43 yaşını,
(Ek ibare: 23/5/2002-4759/5 md.) 23.5.2002 tarihinde;
b) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini dolduranlar ile doldurmaya; 2 tam yıl veya daha az kalan iştirakçilerden kadın ise 40, erkek ise 44 yaşını,
c) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 2 tam yıldan fazla, 3 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 41, 2 tam yıldan fazla, 3 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 45 yaşını,
d) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 42, 3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 46 yaşını,
e) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 43, 5 yıldan fazla, 6 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 47 yaşını,
f) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 44, 6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 48 yaşını,
g) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 45, 8 yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 49 yaşını,
h) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 46, 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 50 yaşını,
2101
i) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 47, 11 yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 51 yaşını,
j) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 48, 12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 52 yaşını,
k) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 49, 14 yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 53 yaşını,
l) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 50, 15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 54 yaşını,
m) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 51, 17 yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 55 yaşını,
n) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 52, 18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 56 yaşını,
o) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 53, 20 yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 57 yaşını,
p) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 54, 21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam yıl kalan erkek iştirakçiler 58 yaşını,
r) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 16 tam yıldan fazla, 17 tam yıl kalan kadın iştirakçiler 55 yaşını,
Doldurmaları ve kadın iştirakçinin 20, erkek iştirakçinin 25 fiilî hizmet süresini tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.
(Değişik: 23/5/2002-4759/5 md.) 39 uncu maddenin (e) ve (f) fıkraları kapsamına girenlere 25 fiilî hizmet yılını ve yukarıdaki yaşları doldurmaları halinde emekli aylığı bağlanır.
(Değişik: 23/5/2002-4759/5 md.) 32 inci madde gereğince fiilî hizmet sürelerine zam yapılanların bu maddede belirtilen yaş hadlerinden, hizmetlerine eklenen fiilî hizmet süresi zammı kadar indirim yapılır.
Geçici Madde 206 – (Değişik : 25/5/2002 - 4759/6 md.)
8.9.1999 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya re´sen emekliye ayrıldıklarında fiilî hizmet sürelerinin 10 yılını doldurmuş olmak şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar.
Geçici Madde 207 – (Ek: 27/1/2000 - 4505/4 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
Geçici Madde 208 – (Ek: 27/1/2000 - 4505/4 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
2102
 
Geçici Madde 209 – (Ek: 27/1/2000 - 4505/4 md.)
Süresi kanunlarla belirlenen görevlere atanan veya seçilenlerden görevleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sona erenler istekleri halinde 5434 sayılı Kanunun ek 76 ncı maddesi hükümlerine göre başvuru tarihi ile sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgilerinin kesildiği tarih arasında geçen dönem için Sandıkla ilgilendirilirler.
 
Bu suretle ilgileri kurulanların görevden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademeleri başlangıç alınmak, borçlandıkları sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi her üç yılı için bir derece yükselmesi uygulanmak suretiyle bulunacak derece, kademe ve ek göstergelerinin başvuru tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak kesenek ve karşılıkların toplamı adlarına borç kaydedilir. Bunlar borcun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde defaten ödemek zorundadırlar.
 
Görevlerinden ayrıldıkları tarihte tespit edilmiş emekli keseneğine esas aylığı bulunmayanlar hakkında prim ödeme süreleri ve öğrenim durumlarına göre tespit edilecek derece, kademe ve ek göstergeler esas alınmak suretiyle yukarıdaki hükümler uygulanır.
Bunlardan Sandıkça bağlanmış emekli aylıkları, herhangi bir nedenle kesilmiş ya da iptal edilmiş olanlar hakkında da ödenmiş olan emekli aylıklarının defaten tahsili suretiyle yukarıdaki fıkralara göre işlem yapılır.
 
Geçici Madde 210 – (Ek: 11/5/2000 - 4567/2 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
Geçici Madde 211 – (Ek : 15/9/2000 - KHK-624/3 md.; İptal: Ana.Mah.’nin 26/10/2000 tarih ve E.: 2000/60, K.: 2000/33 sayılı kararı ile.)
Geçici Madde 212 – (Ek : 4/7/2001 - KHK - 631/2 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
Geçici Madde 213 - (Mülga: 8/7/2003-4919/3 md.)
Geçici Madde 214 - (Ek: 3/4/2003-4839/8 md.)
 
Bu Kanunun getirdiği 61 yaş haddi nedeniyle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliye sevkedilenler hakkında Ek 68 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen iki yıllık süre aranmaz. (Mülga son cümle: 8/7/2003-4919/3 md.)
 
Geçici Madde 215 - (Ek: 8/7/2003-4919/2 md.; İptal:Ana. Mah.’nin 8/10/2003 tarih ve E.2003/67, K.2003/88 sayılı Kararı ile.)
Geçici Madde 216- (Ek: 8/7/2003-4919/2 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
Geçici Madde 217- (Ek: 8/7/2003-4919/2 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Geçici Madde 218- (Ek: 17/9/2004-5234/3 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
Geçici Madde 219 - (Ek: 21/4/2005 – 5335/3 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
Geçici Madde 220 - (Ek: 21/4/2005 – 5335/3 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
Geçici Madde 221- (Ek: 17/4/2008-5754/75 md.)
 
Ek 77 nci madde kapsamına girenlerin aylıkları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren, anılan maddede belirtilen esaslara göre yükseltilir. Ancak, bu yükseltmeden dolayı geçmişe yönelik aylık ve aylık farkı ödenmez.
2102-1
 
Geçici Madde 222- (Ek: 7/7/2010-6004/24 md.)
 
Dışişleri Bakanlığı meslek mensubu, ataşe, ataşe yardımcısı ya da münhasıran yurtdışında kullanılmak üzere ihdas edilmiş olan kadro unvanlarına atanmak suretiyle görev yapmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelen terör eylemleri nedeniyle malul veya şehit olanlar için bağlanan aylık ve vazife malullüğü aylıklarında unvan tavanları;
 
a) Başkonsolos, elçi-müsteşar, büyükelçilik birinci müsteşarı kadro unvanında görev yaptığı halde büyükelçi kadro unvanı emsal alınarak,
b) Diğer meslek mensubu kadro unvanlarında görev yaptığı halde başkonsolos kadro unvanı emsal alınarak, 
c) Ataşe, ataşe yardımcısı ya da münhasıran yurtdışında kullanılmak üzere ihdas edilmiş olan kadro unvanlarında görev yaptığı halde uzman kadro unvanı emsal alınarak, belirlenir.
 
Bu madde kapsamına giren hak sahiplerinin aylıkları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren ek 77 nci madde hükmü dikkate alınarak birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yükseltilir. Ancak bu yükseltmeden dolayı geçmişe yönelik aylık veya aylık farkı ödenmez.
 
Ek Geçici Madde 1 – (Ek: 18/1/1979 - 2177/5 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
Ek Geçici Madde 2 – (Ek: 18/1/1979 - 2177/5 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
Ek Geçici Madde 3 – (Ek: 18/1/1979-2177/5 md.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Ek Geçici Madde 4 – (12/12/1980 - 2358/3 md. ile gelen Ek Geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Ek Geçici Madde 5 - (24/12/1980 - 2363/6 md. ile gelen Ek Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
2102-2
2103
 
Ek Geçici Madde 6 – (24/12/1980 - 2363/6 md. ile gelen Ek Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Ek Geçici Madde 7 – (18/9/1981 - 2525/2 md. ile gelen numarasız Ek Geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
Ek Geçici Madde 8 – (22/10/1981 - 2540/1 md. ile gelen numarasız Ek Geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
Ek Geçici Madde 9 – (6/11/1981 - 2551/1 md. ile gelen Ek Geçici 1 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Ek Geçici Madde 10 – (6/11/1981 - 2551/1 md. ile gelen Ek Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Ek Geçici Madde 11 – (6/11/1981 - 2551/1 md. ile gelen Ek Geçici 3 ncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Değişik: 3/12/1992 - 3854/1 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
Ek Geçici Madde 12 – (6/11/1981 - 2551/1 md. ile gelen Ek Geçici 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Ek Geçici Madde 13 – (6/11/1981 - 2551/1 md. ile gelen Ek Geçici 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Ek Geçici Madde 14 – (6/11/1981 - 2551/1 md. ile gelen Ek Geçici 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Ek Geçici Madde 15 – (13/11/1981 - 2559/4 md. ile gelen Ek Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Ek Geçici Madde 16 – (13/11/1981-2559/4 md. ile gelen Ek Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Ek Geçici Madde 17 – (13/11/1981 - 2559/4 md. ile gelen Ek Geçici 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Ek Geçici Madde 18 – (13/11/1981 - 2559/4 md. ile gelen Ek Geçici 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Ek Geçici Madde 19 – (28/4/1982 - 2665/3 md. ile gelen Ek Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
Ek Geçici Madde 20 – (28/4/1982 - 2665/3 md. ile gelen Ek Geçici 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
Ek Geçici Madde 21 – (23/6/1983 - 2852/2 md. ile gelen Ek Geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)
Ek Geçici Madde 22 – (22/9/1983/-2889/1 md. ile gelen Ek Geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
Ek Geçici Madde 23 – (Ek: 3/12/1992 - 3854/2 md. ; Mülga: 31/5/2008-5510/106 md.)
 
Madde 136 – Bu Kanunun; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının kuruluşuna ait birinci kısma dahil maddeleriyle emeklilik muamelelerinde yürürlükte olan hükümler uygulanmak üzere 39 uncu maddenin (b) fıkrası ve geçici 77, 78, 79, 81 ve 82 nci maddeleri yayımı gününü takibeden ay başından, diğer hükümleri de bu tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girer.
 
Madde 137 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
2104
2105-2205
 
5434 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1 – 14/1/1988 tarih ve 311 sayılı KHK´nin Geçici 3 üncü maddesi:
Geçici Madde 3 – Başbakanlık görevinde bulunmuş olup da herhangi bir sebeple görevleri sona erenler bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 6 ncı madde hükmünden yararlanırlar.
 
2 – 10/4/1989 tarih ve 366 sayılı KHK´nin Geçici 1 inci maddesi:
Geçici Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca aylık gösterge rakamlarının yeniden tespiti dolayısıyle aylıklarda meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanmaz.
a - b (Mülga: 12/12/1984 - KHK - 243/52 md.)
c) İl Valiliği veya Emniyet Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunanlardan bu görevlerde geçirdikleri hizmet süreleri 6 yıldan,
d) Profesörlerden; profesörlük kadrosunda, Yükseköğretim Kurulu üyeliği veya Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliği görevlerinde geçirdikleri hizmet süreleri 8 yıldan, (1)
e) Bakanlık Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı veya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı görevlerinde bulunanlardan, bu görevlerde geçirdikleri hizmet süreleri 3 yıldan, (2)
f) Yukarıda ayrı fıkralar halinde yazılı görevlerden birden fazlasında bulunulması halinde, bu görevlerde geçirdikleri hizmet süreleri 10 yıldan,
Fazla olanlara T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bağlanacak emekli aylıklarının hesabında 900 ek gösterge uygulanır.
 
3 – 30/12/1987 tarih ve 306 sayılı KHK´nin 5 inci maddesi:
Madde 5 – Makam tazminatı ile Yüksek Hakimlik Tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerin birden fazlasında toplam iki yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam tazminatları bulundukları en üst görevleri esas alınarak ödenir. Bunlardan istisnai memurluklarda bulunanlarla Devlet Denetleme Kurulu kadrolarında görev alanların makam tazminatlarının ödenmesine devam olunur.
 
4 – 27/6/1989 tarih ve 375 sayılı KHK´nin Geçici Maddeleri
Geçici Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesiyle getirilen memuriyet taban aylığı ile kıdem aylığı, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 20 nci maddesine göre verilecek emekli ikramiyesinin hesaplanmasında, 1/7/1989 - 31/12/1989 dönemi için % 25, 1990 yılı için % 50, 1991 yılı için % 75 ve 1992 ve takip eden yıllar için % 100 oranında dikkate alınır.
 
Geçici Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ek göstergelerin yeniden tesbiti ile yeni ihdas edilen memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığından dolayı emekli keseneğine esas aylık ve ücretlerde meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanmaz.

(1) 28/12/1984 tarih ve 244 Sayılı KHK ile, (d) fıkrasındaki 10 yıllık süre 8 yıl olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 12/12/1984 tarih ve 243 Sayılı KHK´nin 52 nci maddesi ile; (c) fıkrasındaki 10 yıllık süre 6 yıl, (e) fıkrasındaki 5-yıllık süre de 3 yıl olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
2206
 
5 – 1/10/1992 tarih ve 3841 Sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi:
Geçici Madde 1 – (Mülga: 17/4/2008-5754/75 md.)
 
6 – 3/12/1992 tarih ve 3854 sayılı Kanun´un 3 üncü maddesi:
Madde 3 – Bu Kanuna göre yapılan intibaklarından dolayı geçmiş süreler için, görev ve emekli aylıkları ile emekli ikramiyesi farkı ödenmez.
 
7 – 3/12/1992 tarih ve 3855 sayılı Kanun´un geçici 1 inci maddesi:
Geçici Madde 1 – Bu Kanunun T.C. Emekli Sandığından halen aylık almakta olan emekli, dul ve yetimlere uygulanmasında, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce geçen süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz.
 
8 – 24/11/1994 tarih ve 4049 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi:
Geçici Madde 1 – (Mülga: 17/4/2008-5754/75 md.)
 
9 – 13/6/2001 tarih ve 4677 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi:
Geçici Madde 1 – (Mülga: 17/4/2008-5754/75 md.)
2207
 
5434 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın
Yürürlükten Kaldırılan
Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
I - 8/6/1949 tarihli ve 5434 Sayılı T.C.Emekli Sandığı
Kanunun:
Geçici: 60,61,62,64 maddeleri (1) 9/6/1952 5951 5
Geçici:31 inci madde 9/7/1953 6122 7
Madde 24 3/3/1954 6311 19
6122 Sayılı Kanunla değişik 89 uncu maddesinin 25-30 yıl arasında hizmeti bulunanlara verilecek emeklilik ikramiyesine dair hükmü 28/2/1959 7242 2
13 üncü maddenin (h) fıkrası 60 ıncı maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi 78. maddenin son fıkrası 125,126. maddeleri Geçici 28. maddenin (c) fıkrası “Tevdiatçı” deyimi ve Tevdiatçılarla ilgili hükümleri 23/2/1965 545 4
41 inci maddesinin 3 üncü fıkrası 13/7/1967 898 19/7/1963 tarihli ve 266 Sayılı Kanunla değiştirilen Geçici 84 üncü maddesi 27/7/1967 926 208 15 inci maddesine 5951 Sayılı Kanunla eklenen ve 6244
Sayılı Kanunla değiştirilen (i) fıkrasının 1046 Sayılı Kanuna aykırı hükümleri 13/6/1968 1046 2
23/2/1965 tarihli ve 545 Sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişik 14 üncü maddesinin (e) fıkrası, 39 uncu maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi, Geçici 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının; Hazinece bütçelerin zat maaşları bölümüne konulacak ödenek miktarına ve bu bölümden aktarma yapılamıyacağına dair olan hükmü ile sözü geçen Kanunun 1101 Sayılı Kanuna aykırı diğer hükümleri, 2/8/1960 tarihli ve 42 Sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası, 8/11/1960 tarihli ve 124 Sayılı Kanun 7/2/1969 1101 2
40 ıncı maddesine 16/1/1953 tarihli ve 6013 Sayılı Kanunla eklenen (c) fıkrası 28/4/1982 2665 6
7/2/1969 tarihli ve 1101 Sayılı Kanunla eklenen Ek 1 ve 4 üncü maddeler, 8/7/1971 tarihli ve 1425 Sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (c) fıkrasıyla (2) aynı kanunla eklenen Ek 4 üncü madde ve bu Kanunla ek ve değişikliklerinin 24/12/1980 tarihli ve 2363 Sayılı Kanuna aykırı hükümleri 24/12/1980 2363 7

(1) Şu kadarki, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu maddeler hükümlerine göre emekli aylıklarına istihkak kesbetmiş olanların hakları mahfuzdur.
(2) Burada sözü edilen 1425 Sayılı Kanunun 1 nci maddesi teselsülün sağlanması için “Ek Madde 15” olarak numaralandırılmıştır.
2208
 
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın
Yürürlükten Kaldırılan
Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
II -
5951 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi 8/ 2/1954 6244 1
5441 Sayılı Kanunun 11 inci maddesi 11/ 3/1954 6388 5
III -
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun;4 üncü maddesinin (B) bendinin üçüncü fıkrasındaki “... . . bu kanunun 196 ncı maddesi uyarınca tespit edilen mahrumiyet yerlerinde” ibaresi; 154 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “.... Emekli kanunu hükümleri dışında” ibaresi 190 ıncı maddesi ve Ek Geçici 20 nci maddesi,
b) 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 16 ncı maddesinin 2 nci fıkrası;
c) 5434 sayılı Kanuna 2363 Sayılı Kanun ile eklenen Ek 3 üncü maddenin yedinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri (1)
d) 31/12/1980 tarih ve 2368 Sayılı Kanunun 5 inci mad-
desi 12/2/1982 2595 19
IV -
16 Sayılı KHK´nin 1 ve 3 üncü maddeleri 23/6/1983 2853 2
8/7/1971 tarih ve 1425 Sayılı Kanuna ekli, 3/7/1975 tarih ve 1922 Sayılı Kanun ve 2710/1978 tarihli ve 16 sayılı KHK nin değiştirilmesine dair 2/2/1979 tarih ve 26
sayılı KHK. 23/6/1983 2854 1
Yasama Organı Üyeleri ile dışarıdan atanan Bakanlara ilişkin olarak 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerinde ve diğer kanunlarda yer alan bu
kanuna aykırı hükümler 7/5/1986 3284 23
29/11/1984 tarih ve 243 sayılı KHK´nin Değişik Geçici 1 inci maddesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesi 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 40 ıncı maddesi 27/6/l989 KHK/375 32

(1) Burada sözü edilen Ek 3 üncü maddenin numarası teselsülün sağlanması için “Ek 40 ıncı Madde” olarak değiştirilmiştir.
2208-1
 
5434 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın
Yürürlükten Kaldırılan
Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun (değişik) 21 inci maddesinin ikinci fıkrası,
27/10/1989 tarih ve 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası,
2377 sayılı Ögretmenlere Eğitim ve Ögretim Hizmeti Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
(Değişik: 12/4/1990 - KHK - 420/15 md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 23 üncü maddesi ile Ek 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları,
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 9 uncu maddesi,
2424 sayılı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Tazminat Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
6/12/l989 gün ve 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası, 9/4/ 1990 KHK/418 45
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu´nun 39 uncu maddesinin (h), (i) fıkraları ile bu maddenin son bendi ve aynı Kanunun ek 55 ve ek 58 inci maddeleri ile geçici
174 üncü maddesi, 20/2/1992 3774 6
3855 sayılı Kanunun 1,2,4,5 ve 7 nci maddeleri 24/11/1994 4049 10
5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununu´nun Ek 20 nci maddesinin 4 üncü fıkrası ile aynı Kanunun ek 31 inci maddesinin (c) bendi, 6/7/1995 KHK/562 15
2208-2
2209
 
5434 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
5773 – 1/6/1951
5951 – 14/6/1952
6013 – 22/1/1953
6015 – 22/1/1953
6122 – 11/7/1953
6216 – 9/1/1954
6244 – 13/2/1954
6306 – 8/3/1954
6311 – 9/3/1954
6388 – 1/7/1954
6422 – 25/6/1954
6580 – 27/5/1955
6654 – 8/2/1956
6711 – 11/4/1956
6740 – 29/6/1956
6741 – 29/6/1956
6745 – 29/6/1956
6795 – 18/7/1956
6800 – 1/8/1956
6807 – 24/7/1956
6842 – 1/10/1956
6843 – 10/9/1956
6881 – 23/1/1957
6916 – 23/2/1957
6981 – 6/6/1957
7003 – 19/6/1957
7131 – 2/7/1958
7134 – 1/8/1958
7184 – 14/1/1959
7198 – 12/2/1959
7236 – 1/3/1959
7242 – 1/3/1959
7333 – 15/6/1959
7350 – 22/6/1959
67 – 29/8/1960
82 – 1/11/1962
83 – 1/11/1962
231 – 3/6/1963
241 – 8/6/1963
266 – 17/7/1963
294 – 26/7/1963
335 – 1/10/1963
478 – 26/6/1964
537 – 23/2/1965
545 – 5/3/1965
2210
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
662 – 24/7/1965
670 – 24/7/1965
855 – 29/4/1967
875 – 1/7/1967
898 – 24/7/1967
919 – 3/8/1967
926 – 10/8/1967
1101 Geçici 1 nci madde gereğince yapılacak devir işlemleri, geçici
2 nci maddede yazılı yükseltme işlemleri, geçici 3 ve 5 nci
maddeler (1) 13/2/1969
Diğer maddeler 1/3/1969
1145 – 30/4/1969
1167 – 1/6/1969
1239 – 7/3/1970
1377 – 13/3/1971
1425 Geçici, 11, 12, 16 ve 21 nci maddeler 1/3/1970
Ek 7 ve Ek 13, Geçici 5, 8, 13 ncü maddeler 1/12/1970
1 nci madde, ek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; Geçici 1, 2,
3, 4, 10, 14, 19, 22 nci maddeler 1/3/1971
Geçici Madde 7 (2) Bu maddede yazılı tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından 3 ay sonra
Diğer Maddeleri 11/7/1971
1478 – 3/9/1971
1592 1 inci madde 1/3/1970
Diğer maddeleri 11/6/1972
1621 – 28/9/1972
1623 – 28/9/1972
1782 – 8/6/1972
1922 – 11/7/1975
1976 – 1/4/1976
2012 – 3/6/1976
2013 1 nci madde 1/3/1974
Diğer maddeleri 5/6/1976
——————————
(1) Sözü edilen geçici 1,2,3 ve 5 inci maddelerin numaraları teselsül ettirme sebebiyle sırasıyla “Geçici Madde 121,122,123 ve 125” olmuştur.
(2) Sözü edilen 1 inci maddenin numarası teselsül ettirme sebebiyle “Ek Madde 15”,Ek 1,2,3,5,6,7,8,9, 10,11,12,ve 13 üncü maddelerin numaraları sırasıyla “Ek Madde 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 ve 27",Geçici 1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,16,19,21 ve 22 nci maddelerin numaraları ise sırasıyla “Geçici Madde 133,134,135,136,137,139,140,142,143,144,145,146,148,151,153 ve 154” olmuştur.
2211
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
2098 – 1/9/1977
2149 – 1/7/1978
2161 – 6/7/1978
2168 – 11/7/1978
2177 – 1/7/1974
2251 – 27/6/1979
2358 – 12/12/1980
2363 – 1/3/1981 tarihinden geçerli olmak üzere
– 27/12/1980
2595 – 1/3/1982
2665 4 ve 5 inci maddeleri 1/3/1982
Diğer maddeleri 30/4/1982
2720 – 1/1/1983
2771 2 nci madde 16/5/1982
4, 6, 7 ve 10 uncu maddeler 1/4/1983
Diğer maddeleri 1/1/1983
2852 – 1/7/1983
2853 – 25/6/1983
2854 – 25/6/1983
2865 – 23/7/1983
2889 – 24/9/1983
2898 – 1/1/1984
2899 – 29/9/1983
KHK/243 – 31/12/1984
3157 – 5/3/1985
3166 5 inci ve geçici 2 nci madde (1) 1/7/1985
Diğer maddeleri 22/3/1985
3269 – 25/3/1986
3284 21 inci madde 1/7/1986
Diğer maddeleri 22/5/1986
3356 – 28/4/1987
KHK/281 – 1/7/1987
KHK/306 – 1/1/1988
KHK/311 – 29/2/1988
KHK/318 2 nci madde ve Geçici 2. madde 15/4/1988
Diğer hükümleri 31/3/1988
3430 – 27/4/1988
KHK/351 2, 7, 15, 16, ve 20 Yayımı olan
30/12/1988
tarihini takib-
eden aybaşı
3, 5, 9, 10, 11, 12, 17 ve 18 15/1/1989
Diğer hükümleri 30/12/1988
——————————
(1) Sözü edilen Geçici 2 nci maddenin numarası, teselsül ettirme sebebiyle “Geçici Madde 177” olmuştur.
2212
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
KHK/375 2,3,5,6,10,11,12,13,14,15,18,19,21,23,25,26,29,30,31 inci maddeleri 15/7/1989
28 inci maddesi Tazminat nis betlerinin tesbit edildiği tarihi izleyen aybaşında
Diğer maddeleri 1/7/1989
KHK/408 4 Yayımlandığı tarih olan 28/3/1990 tarihini izleyen aybaşında
Diğer maddeleri 28/3/1990
KHK/418 a) 2,3,6,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,27,28,31,32,33,35,36,37
ve 45 inci maddeleri 1/1/1991
b) 30 ve 38 inci maddeleri 1/7/1990
c) 34 üncü maddesi 15/1/1991
d) 4,5,11,23,24,25,26,29 ve 40 ıncı maddeleri Yayımını izle
yen aybaşında
e) 39 uncu maddesi 1990 - 1991 öğrenim döneminde uygulan-
maya başlanmak üzere, bu konuda Bakanlar Kurulunca esas
ve usullerin tesbitini izleyen aybaşında
f) Diğer maddeleri 11/4/1990
3650 – 25/5/1990
3715 – 16/5/1991
KHK/476 – 15/1/1992
3774 – Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfına dahil personel için
1/7/1992
Diğer Personel
için 27/2/1992
3841 – 2/10/1992
3854 – 12/12/1992
3855 – 15/1/1993
KHK/486 – 15/7/1993
KHK/527 – 20/5/1994
3997 – 13/6/1994
KHK/546 – 7/7/1994
4046 – 27/11/1994
4048 Geçici 1 inci maddesi 2/12/1994
3 üncü maddesi 1/1/1995
Diğer maddeleri 15/1/1995
4049 – 6/12/1994
4069 1 nci maddesi 19/ 2/1995
tarihinden itibaren 3 ay sonra
Diğer maddeleri 19/2/1995
4082 – 8/3/1995
KHK/547 – 15/4/1995
4104 – 18/4/1995
2212-1
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
KHK/562 7 nci maddesi 15/8/1995
14 üncü maddesi ile geçici 1 inci maddesi 1/1/1996
Diğer maddeleri 25/7/1995
4227 – 5/2/1997
KHK/570 – 15/4/1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı olan 3/4/1997 tarihinde
KHK/572 – 6/6/1997
4354 3 üncü maddesi 6/7/1995
Diğer maddeleri 4/4/1998
4359 1,2,3 ve 14 üncü maddeleri 1/1/1998
Diğer maddeleri 4/4/1998
4375 – 2/8/1998
4447 a) 8 inci,32 nci,37 nci,41 inci maddeleri ve 56 ncı maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendi ile (B) fıkrasının (3) numaralı bendi,Kanunun yayımını takip eden aybaşında,
b) 3 üncü,4 üncü,5inci,7 inci, 9 uncu,10 uncu,11 inci, 12 nci,13 üncü,15 inci,16 ncı maddesi ile 506 sayılı Kanuna eklenen Ek 38 inci, 17 nci maddesi ile 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 82 nci,19 uncu,20 nci,21 inci, 25 inci, 27 nci,29 uncu,30 uncu,31 inci,33 üncü, 36 ncı, 39 uncu maddesi ile 1479 sayılı Kanuna eklenen Geçici 11 inci, 42 nci, 56 ncı maddesinin (A) fıkrasının (1) ve (5) numaralı bentleri ile (C) fıkrasının (7) numaralı bendi, 62 nci maddesinin (1) inci ve (2) nci fıkraları, Kanunun yayımını takip eden yılbaşında,
c) 46 ncı,47 nci,48 inci,49 uncu,50 nci,51 inci,52 nci, 53 üncü, 54 üncü,55 inci ve 57 nci maddeleri ile 62 nci maddesinin (3) üncü fıkrası ve Geçici 1 inci maddesi 1/6/2000 tarihinde,
d) 24 üncü maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçileri ile ilgili personel kanunlarında gerekli değişikliklerin yapılmasını takip eden yıl başında,
e) Diğer hükümleri Kanunun yayımı tarihinde,
KHK/589 – 17/1/2000
4505 – 12/2/2000
4567 – 17/5/2000
Tarihinden üç ay sonra, takip eden ay başında
KHK/624 – 4/10/2000
4677 – 21/6/2001
4699 – 7/7/2001
2212-2
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
KHK/631 a) 12 nci maddesi 1/8/2001
b) 2, 3, 5, 6, 8 ve 9 uncu maddeleri 1/1/2002
c) 1, 11, 15, 16, 17 ve geçici 2 nci maddeleri 15/1/2002
d) diğer maddeleri 13/7/2001
4710 – 24/12/2001
4759 – 1/6/2002
4839 a) 1 inci maddesi (1) 15/4/2003
b) 6 ncı maddesi (1) 1/4/2003
c) diğer maddeleri 17/4/2003
4861 – 6/6/2003
4905 – 1/7/2003
4919 a) 2 nci madde ve bu Kanunu eklenen Geçici 216 ncı madde 17/4/2003
b) Geçici 217 nci madde 10/5/2003
c) Diğer maddeler 15/7/2003
4971 – 15/8/2003
5217 Ek Madde 79 1/1/2005
5228 20 31/7/2004
5234 12, Ek Madde 80, Geçici Madde 218 21/9/2004
Ek Madde 68 1/1/2005
5272 12 ve Ek Madde 68 24/12/2004
5335 4,5,7,13,15,39,40,44,78,81,87,89,108, 27/4/2005
Ek Madde 3,5,6,7,9,10,19,20,24,26,28,31,35,48,67,70,71,79,
Geçici Madde 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38, 39,40,41,42,43,44,45,
46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,63,66,67,68,69,70,71,72,
73,74,75,77,78,79,80,81,82,87,89,90,91,92,93,94,102,114,119,122,
123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,136,137,138,142,143,
144,145,148,149,154,155,156,158,160,167,168,169,172,175,177,
178,179,181,187,202,217,219,220
Ek Geçici Madde 3,4,5,6,9,10,12,13,14,15,16,17,18,21
5393 12 ve Ek Madde 68 13/7/2005
5473 Ek Madde 81 1/4/2006
Geçici Madde 139 31/3/2006
5502 1 ila 3, 6 ila 11, 20 ila 22 ve 25 ila 29 20/5/2006
5538 Ek Madde 81 1/4/2006 tarihinden geçerli
olmak üzere 12/7/2006
–––––––––––––
(1) 1 inci ve 6 ncı maddeler Anayasa Mahkemesinin 24/2/2004 tarihli ve 25383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 8/10/2003 tarih ve E.2003/31, K.2003/87 sayılı kararı ile iptal edilmiş, aynı Kararla 4839 sayılı Kanunun yürürlüğü ile ilgili 9 uncu maddenin "1 inci maddesi 15.4.2003 tarihinde, 6 ncı maddesi 1.4.2003 tarihinde“ bölümü de iptal edilmiştir.
2212-3
Değiştiren Kanun Yürürlüğe
No. 5434 sayılı Kanunun değiştirilen maddeleri giriş tarihi
5655 Geçici Madde 139 20/5/2007
5743 40 12/3/2008
5754 Ek Madde 79 1/9/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 8/5/2008
(5754 sayılı Kanunla değişik) 5510 sayılı Kanun ile;
8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 12 ilâ 19 uncu maddeleri, 23 üncü maddesi, 30 ilâ 39 uncu maddeleri, 41 ilâ 55 inci maddeleri, 57 ilâ 59 uncu maddeleri, 61 ilâ 64 üncü maddeleri, 66 ilâ 71 inci maddeleri, 72 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları, 73 ilâ 80 inci maddeleri, 82 ilâ 88 inci maddeleri, 90 ilâ 100 üncü maddeleri, 102 nci maddesi, 104 ilâ 124 üncü maddeleri, 127 ilâ 129 uncu maddeleri, 131 ilâ 135 inci maddeleri, ek 2 ilâ ek 4 üncü maddeleri, ek 8 ve ek 9 uncu maddeleri, ek 11 inci maddesi, ek 13 ilâ ek 19 uncu maddeleri, ek 21 ilâ ek 23 üncü maddeleri, ek 25 ilâ ek 27 nci maddeleri, ek 29 ve ek 30 uncu maddeleri, ek 31 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri, ek 32 ilâ ek 39 uncu maddeleri, ek 46 ila ek 49 uncu maddeleri, ek 56 ve ek 57 nci maddeleri, ek 59 uncu maddesi, ek 67 ilâ ek 70 inci maddeleri, ek 72 ilâ ek 76 ncı maddeleri, ek 78 inci maddesi, ek 80 inci maddesi, geçici 8 inci maddesi, geçici 15 inci maddesi, geçici 16 ncı maddesi, geçici 54 üncü, geçici 65 inci, geçici 85 inci, geçici 86 ncı, geçici 88 inci, geçici 96 ilâ geçici 98 inci, geçici 103 üncü, geçici 104 üncü, geçici 109 ilâ geçici 113 üncü, geçici 115 ilâ geçici 118 inci, geçici 120 nci, geçici 139 ilâ geçici 140 ıncı, geçici 146 ncı, geçici 147 nci, geçici 150 ilâ geçici 151 inci, geçici 153 üncü, geçici 157 nci, geçici 159 uncu, geçici 161 ilâ geçici 166 ncı, geçici 170 inci, geçici 171 inci, geçici 173 üncü, geçici 176 ncı, geçici 180 inci, geçici 182 ilâ geçici 186 ncı, geçici 190 ilâ geçici 192 nci, geçici 195 ilâ geçici 200 üncü, geçici 203 üncü, geçici 204 üncü, geçici 207 nci ve geçici 208 inci, geçici 210 ilâ geçici 212 nci, geçici 216 ncı, geçici 218 ilâ geçici 220 nci, ek geçici 1 inci, ek geçici 2 nci, ek geçici 7 nci, ek geçici 8 inci, ek geçici 11 inci, ek geçici 19 uncu, ek geçici 20 nci, ek geçici 22 nci ve ek geçici 23 üncü maddeleri 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
5754 40, 65, 72, 103, Ek Madde 31, Ek Madde 71, Ek Madde 77 nci ilâ
Ek Madde 79 uncu, Ek Madde 81, 82, 83 ve Geçici Madde 221 ve
İşlenemeyen Hükümlerdeki değişiklikler 1/10/2008
5997 40 19/6/2010 89 1/6/2010 tarihinden geçerli olmak üzere 19/6/2010 6000 Ek Madde 77 30/6/2010 6002 40 13/7/2010 6004 Geçici Madde 222 13/7/2010 tarihinden otuz gün sonra 6191 Ek Madde 77 22/3/2011 KHK/640 40 12/6/2011 tarihinde yapılan Milletvekili seçiminden sonra kurulan ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihte