GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2017 Resmi Gazete Sayısı: 30178
 

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde görev yapan memur ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükümde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detay için tıklayınız.

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Tarihi: 08.06.2022 Resmî Gazete Sayısı: 31860

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde görev yapan personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

Detay için tıklayınız.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26199
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
 
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli statüde çalışan personelin birinci ve ikinci sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır...
Detay için tıklayınız.

ÇAY BAHÇESİ RUHSATLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNDE AİT YÖNETMELİK
30 Temmuz 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28723
YÖNETMELİK 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
 
ÇAY BAHÇESİ KURACAK OLANLARA RUHSATNAME VERİLMESİNDE UYGULANACAK ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
 
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çay tarım alanlarında, çay bahçesi kuracak olanlara, önceden almaları gereken ruhsatnamenin verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir...
Detay için tıklayınız.

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27801

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra ünitelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımları ile ilgili işlemlerin en kısa sürede ve verimli biçimde gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Detay için tıklayınız.

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 10.04.1994 Resmi Gazete Sayısı: 21901
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde l- Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun, teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcı­ları ve Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yar­dımcılarının atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar...
Detay için tıklayınız.

HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
Yönetim Kurulunun 23/08/2012 tarih ve 2012/70 sayılı kararı
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmeleri ile görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışa sahip olmalarını sağlamak, etkinlik ve tutumluluk bilinci ile yetiştirilerek verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitimin hedeflerini, ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usulleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır...
Detay için tıklayınız.

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Detay için tıklayınız.

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
Detay için tıklayınız.

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 13.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25785

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde

Detay için tıklayınız.

DENETİM GÖREVLİLERİNİN UYACAKLARI MESLEKÎ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 14.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27699

DENETİM GÖREVLİLERİNİN UYACAKLARI MESLEKÎ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan denetim görevlilerinin uyacakları meslekî etik davranış ilkelerini belirlemektir.

Detay için tıklayınız.