İŞ KANUNU Kanun No 4857
Kanun No : 4857
Kanun Kabul Tarihi : 22/05/2003
Resmi Gazete Tarihi: 10/06/2003
Resmi Gazete Sayısı: 25134
 
BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ VE KAPSAM
 
Madde 1 - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir...
Detay için tıklayınız.

EMEKLİ SANDIĞI KANUNU Kanun No 5434
TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU
Kanun Numarası : 5434
Kabul Tarihi : 8/6/1949
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/1949 Sayı : 7235
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa : 1335
Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı", Cilt: 1 Sayfa: 283’e bakınız...
Detay için tıklayınız.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No 5510
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
Kanun Numarası : 5510
Kabul Tarihi : 31/5/2006
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir...
Detay için tıklayınız.

399 sayılı KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
29/1/1990 tarihli ve 20417 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ
VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEKARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)
Detay için tıklayınız.

İŞ KANUNU Kanun No 1475
İŞ KANUNU
Kanun Numarası : 1475
Kabul Tarihi : 25/8/1971
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102
Detay için tıklayınız.

KAMU İHALE KANUNU Kanun No 4734
KAMU İHALE KANUNU
Kanun Numarası : 4734
Kabul Tarihi : 4/1/2002
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42, Sayfa:
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Uygulama İlkeleri
Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir...
Detay için tıklayınız.

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Kanun No 4735
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
Kanun Numarası : 4735
Kabul Tarihi : 5.1.2002
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648
Düstur : Tertip : Cilt: Sayfa:
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler
Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.
Detay için tıklayınız.

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI YÖNETMELİĞİ

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmak için görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esaslarını,

Detay için tıklayınız.

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 5176

      Kabul Tarihi : 25/5/2004
      Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486
      Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43

MADDE 1.-
Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Detay için tıklayınız.