Hukuki Yapı
 
 
Hukuki Yapısı 15.06.2007 
 
Teşekkül, 06.12.1971 tarih ve 1497 sayılı yasa ile, Çay Kurumu adı altında, tüzel kişiliğe haiz, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulmuştur. 01.03.1973 tarihinden itibaren Çay Kurumu Genel Müdürlüğü adı altında fiilen faaliyete geçmiş, yasalarla daha önce Tekel´e verilen yetkiler Çay Kurumu´na devredilmiştir.
 
Çay Kurumu, 1983 yılında çıkartılan 2929 sayılı kanunla Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ´Çay-Kur´ adı altında bir Kamu İktisadi Kuruluşu statüsüne kavuşmuştur.
 
08.06.1984 tarihinde çıkarılan ve Kamu İktisadi Teşebbüslerini yeniden düzenleyen 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına alınmıştır.
 
26.11.1994 tarih ve 4046 sayılı kanunun 35/a maddesiyle İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) statüsüne alınmıştır.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü 20.12.1996 tarih ve 22853 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
04.12.1984 tarih ve 3092 sayılı kanunla çay ürününün tarımı, üretimi, işletmesi ve satışı serbest bırakılarak bu konuda özel sektörün çay fabrikası kurma ve işletmesi sağlanmıştır.
 
233 ve 399 Sayılı KHK´ler çerçevesi içinde faaliyetlerini özerk bir şekilde yürüten Kuruluş, tüzel kişiliğe haiz sorumluluğu sermayesi ile sınırlıdır.
 
Çaykur, 233 sayılı KHK ve Ana Statüsünde saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi olup 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 43'üncü maddesi uyarınca Sayıştay ve 3346 sayılı kanun uyarınca da TBMM'ce denetlenmektedir.
 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün iç mevzuatı, Yönetim Kurulunun kararları ile uygulamaya konan yönetmeliklerle düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra tamim ve genel mektup gibi iç düzenlemelerde mevcuttur. Teşekkülün yürürlükte bulunan başlıca Yönetmelikleri şunlardır; 
 
  • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği(Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)
  • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği(Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26199)
  • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği(Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26199)
  • Çay Bahçesi Ruhsatlarının Yeniden Düzenlenmesinde Ait Yönetmelik(30 Temmuz 2013 Resmî Gazete Sayı : 28723)
  • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik(Resmi Gazete Tarihi: 08.08.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24487)
  • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Ve İhale Yönetmeliği(Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27801)
  • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği(Resmi Gazete Tarihi: 10.04.1994 Resmi Gazete Sayısı: 21901)
  • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
  • Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
 
 
Teşekkül; 
- Tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.
- Organları Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür.
- Ana Statü hükümleri saklı kalmak kaydıyla Özel Hukuk hükümlerine tabidir.
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu´na tabidir. Sayıştay tarafından denetlenmektedir.
- Merkezi Rize´dir.
- Sermayesi 12.200.000.000 TL. olup, tamamı Devlete aittir.
- İlgili olduğu Bakanlık Tarım ve Orman Bakanlığıdır.