İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

 

                                                                    Yönetim Kurulunun 29/07/2021 tarih ve 2021/125 sayılı kararı
 
           ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

(2) Bu Yönerge; iç denetim faaliyetlerine ilişkin Çay İşletmeleri Genel Müdürünün, İç Denetim Birimi Başkanının, iç denetçilerin, İç Denetim Bürosunda görevli idari personelin ve denetlenen/danışmanlık hizmeti verilen ünitelerin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Detay için tıklayınız.

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL İZİN YÖNERGESİ

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ

Detay için tıklayınız.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ
Yönetim Kurulunun 29/04/2009 tarih ve 2009/37 sayılı kararı
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) Hukuk Müşavirliğinde görevli I.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşavirleri, Avukatlar ve Hukuk Müşavirliği büro personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar...
Detay için tıklayınız.

İÇ MEVZUAT DÜZENLEME YÖNERGESİ
Yönetim Kurulunun 29/04/2009tarih ve 2009/38sayılı kararı
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ MEVZUAT DÜZENLEME YÖNERGESİ 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Teşekkül ünitelerince uygulanan yönetmelik, yönerge(talimat), genelge(tamim), genel mektup ve sirkülerin hazırlanması ve/veya değiştirilmesi, yürürlüğe konulması ve yürürlükten kaldırılması için gerekli iş ve işlemler ile şekil kurallarını belirleyerek, 
Teşekkül iç mevzuatının bir sistem çerçevesinde düzenlenmesini ve izlenmesini sağlamaktır...
Detay için tıklayınız.

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ
Yönetim Kurulunun 30/11/2011 tarih ve 2011/110 sayılı kararı
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra üniteleri personeline imza (temsil) yetkisi ile verilen diğer görev ve yetkilerin devir ve kullanım esaslarını düzenlemektir.
Detay için tıklayınız.

KASA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
Yönetim Kurulunun 31/03/2012 tarih ve 2012/34 sayılı kararı
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KASA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğündeki para ve para niteliğindeki değerlerin tahsili, ödenmesi, korunması, kaydedilmesi, sayımı, belgelerin saklanması, kasa ve kasa işlemleri ile görevli, yetkili ve sorumlu personelin tespiti ile bunların görev, yetki ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektedir...
Detay için tıklayınız.

SATIŞ VE KİRALAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
Yönetim Kurulunun 08.12.2021 tarih ve 2021/202 sayılı kararı
 

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞ VE KİRALAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra ünitelerindeki satış veya kiralama işlemlerinin en kısa sürede ve verimli biçimde gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 
 
Detay için tıklayınız.

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASAL, BİYOLOJİK,RADYOLOJİKNÜKLEER TEHDİT VE TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ

                                         Yönetim Kurulumuzun 28.108.2021 tarih ve 2021/177 Sayılı Kararı

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER TEHDİT VE TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yurt içinde veya yurt dışında meydana gelip ülkemizi etkileyebilecek kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere karşı halk sağlığının korunması ve çay plantasyon sahalarında alınabilecek önlemlerin belirlenmesi, yaş çayın sağlıklı olarak hasat edilmesi, işlenmesi; yarı mamul ve mamul haldeki kuru çayın kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) tehlikelerinden korunması, tüketiciye sağlıklı şekilde ulaştırılması için tehlike öncesi, sırası ve sonrasında alınabilecek önlemlerin belirlenmesi ve faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Detay için tıklayınız.

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ SINAVSIZ ATAMA YÖNERGESİ

Yönetim Kurulunun 14/01/2019 tarih ve 2019/35 sayılı kararı

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ SINAVSIZ ATAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görevli personelin sınavsız atamalarında; hizmetin gereklerini esas alarak, yönetici personel atamalarını belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Detay için tıklayınız.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) Merkez ve Taşra ünitelerinde çalışan personelin, alt işveren çalışanlarının, hizmet alımı yöntemi ile çalışanların, stajyer ve mesleki eğitime tabi olarak çalışan öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Detay için tıklayınız.

GÜVENLİK SORUŞTURMA ve ARŞİV ARAŞTIRMA YÖNERGESİ

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra ünitelerinde mevcut ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dış ve iç güvenlik ve menfaatlerini, ulusal varlık ve bütünlüğünü ilgilendiren bilgi ve belgenin, yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesinin ve öğrenilmesinin önlenmesi bakımından, gizlilik dereceli birim ve kısımları belirlemek ve bu birim ve kısımlarda çalışacak personel ile ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detay için tıklayınız.