ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Tarihi: 08.06.2022 Resmî Gazete Sayısı: 31860

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde görev yapan personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre görev yapan personel hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

Ek-1

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ

CETVELİ

A – MERKEZ

UNVAN/POZİSYON

DİSİPLİN AMİRİ

Genel Müdür

Bakan

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, İç Denetçi, Müşavir, Genel Müdüre Bağlı Şube Müdürü ve diğer personel

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısına Bağlı Daire Başkanı ve diğer personel

Genel Müdür Yardımcısı

Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı, Şube Müdürü ve diğer personel

Teftiş Kurulu Başkanı

Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü ve diğer personel

I. Hukuk Müşaviri

Daire Başkanlıklarında Şube Müdürü, Başuzman ve diğer personel

Daire Başkanı

Sivil Savunma Uzmanı

Daire Başkanı

B-TAŞRA

UNVAN/POZİSYON

DİSİPLİN AMİRİ

Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürü, Pazarlama Bölge Müdürü, Fabrika Müdürü, Enstitü Müdürü ve İrtibat Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Bölge Müdür Yardımcısı, Kısım Müdürü ve diğer personel

Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürü

Bölge Müdür Yardımcısı, Kısım Müdürü ve diğer personel

Pazarlama Bölge Müdürü

Fabrika Müdür Yardımcısı, Başuzman, Araştırmacı, Kısım Müdürü ve diğer personel

Fabrika Müdürü

Enstitü Müdür Yardımcısı, Kısım Müdürü ve diğer personel

Enstitü Müdürü

İrtibat Müdürlüğü personeli

İrtibat Müdürü