SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26199
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
 
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli statüde çalışan personelin birinci ve ikinci sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalışan personel hakkında uygulanır.
 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Sicil amirleri
MADDE 4 – (1) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan sözleşmeli personel ile bu personelin sicil ve başarı değerlemesi raporlarını doldurmakla görevlendirilen birinci ve ikinci sicil amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı listede gösterilmiştir.
 
Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat 
MADDE 5 – (1) Sözleşmeli personelin siciline ilişkin usul ve esaslar bakımından 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı 
Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
 
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/6/2006
26199
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin
Tarihi
Sayısı
1.
25/2/2012
28215
2.
3.
 
(Değişik Ek:RG-25/2/2012-28215) EK-1
 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Merkez Teşkilatı 
Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri
 
Sözleşmeli Personel
I.Sicil Amiri
II. Sicil Amiri
Teftiş Kurulu Başkanlığı Personeli
Şube Müdürü
Teftiş Kurulu Başkanı
Hukuk Müşavirliği Personeli
1. Hukuk Müşaviri
Daire Başkanlığı Personeli
Şube Müdürü
Daire Başkanı
Genel Müdür Sekreteri
Özel Kalem Şube Müdürü
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı Sekreteri
Özel Kalem Şube Müdürü
Genel Müdür Yardımcısı
Daire Başkanı Sekreteri
Daire Başkanı
Özel Kalem ve Yönetim Kurulu Büro Personeli
Şube Müdürü
 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Taşra Teşkilatı
Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri
 
Sözleşmeli Personel
I.Sicil Amiri
II. Sicil Amiri
Ünitede Görevli Personel
Kısım Müdürü
Ünite Müdür Yardımcısı
İrtibat Müdürlüğü Personeli
İrtibat Müdürü
Genel Müdür Yardımcısı
Temsilci
Pazarlama Dairesi Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı