HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
Yönetim Kurulunun 23/08/2012 tarih ve 2012/70 sayılı kararı
 
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmeleri ile görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışa sahip olmalarını sağlamak, etkinlik ve tutumluluk bilinci ile yetiştirilerek verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitimin hedeflerini, ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usulleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
 
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Merkez, Taşra ve Yurtdışı teşkilatlarında görev yapan personeli kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 4857 sayılı İş Kanunu ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4- (1)Bu Yönetmelikte geçen;
a)Başarı Belgesi: Eğitim faaliyetlerine katılıp faaliyetin gerektirdiği çalışmaları başarı ile sonuçlandıran kursiyerlere verilen belgeyi,
b)Birim: Belirli hizmetleri yürüten teşkilatların şube/kısımlarını,
c)Eğitim Görevlisi: Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitici ve öğretici olarak görevlendirilen kimseyi,
ç)Eğitim Kurulu: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eğitim Kurulunu,
d)Eğitim Programı: Yıllık eğitim planına göre süresi içerisinde branş veya alanda nasıl eğitim yapılacağını düzenleyen programı,
e)Genel Müdür: Çay İşletmeleri Genel Müdürünü,
f)Genel Müdürlük: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
g)Hizmet İçi Eğitim: Personelin eğitimi için yapılan kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum, forum, tartışma, staj, araştırma, inceleme ve uygulama faaliyetleri ve bu amaçlarla yapılan gezi gibi her türlü etkinliği,
ğ)Katılma Belgesi: Sınavsız yapılan eğitimlere katılanlara verilen belgeyi,
h)Merkez Teşkilatı: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatını,
ı)Personel: Memur, sözleşmeli ve işçi olarak çalışanları,
i)Sınav Komisyonu: Eğitim ve Kurslar Şube Müdürünün başkanlığında, program yöneticisi ile bir eğitim görevlisinden oluşan komisyonu,
j)Taşra Teşkilatı: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatını,
k)Yıllık Eğitim Planı: Genel Müdürlüğün yıllık eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere Devlet Memurları Eğitimi Genel Planına uygun olarak bir yıl için hazırlanan planı,
l)Yurtdışı Teşkilatı: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ülke dışındaki teşkilatlarını,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Esasları
Hedefler
MADDE 5-(1) Hizmet içi eğitimin hedefi, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında ve TSE EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardında öngörülen amaçlar doğrultusunda;
a)Personelin hizmete yatkınlıklarını sağlayarak verimliliklerini artırmak,
b)Personelin değerlendirilmesinde hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek,
c)Personeli daha ileriki görevlere ve kadrolara hazırlamak,
ç)Personelin moral gücünü yükseltmek, sosyal münasebetlerini, göreve bağlılıklarını, yönetim ve uygulamada etkinliği artırmak,
d)Personelin ödev, yetki ve sorumlulukları ile mesleki etik ilkelerini öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek,
e)Personelin Genel Müdürlüğün görev ve yetkilerini öğrenmelerini sağlamak,
f)Genel Müdürlüğü bilimsel ve teknolojik olarak üst seviyeye taşımak, Genel Müdürlük personelinin bilimsel ve teknolojik alandaki yeni gelişmeler hakkında bilgilendirilmelerini sağlamaktır.
 
İlkeler
MADDE 6- (1) Hizmet içi eğitimin ilkeleri;
a)Eğitimin, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak yürütülmesi,
b)Eğitimin, Genel Müdürlük amaçları, görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve ihtiyaçları doğrultusunda plan ve programa dayandırılması,
c)Eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde değerlendirme yapılması,
ç)Her amirin birimindeki personelinin eğitiminden ve yetiştirilişinden sorumlu olması,
d)Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması ve eğitim görevlisi değişiminin sağlanması,
e)Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim görevi verilerek eğitim görevlerinin ve eğitime tabi tutulacak personelin eğitime katılmaktan sorumlu olması,
f)Eğitim yapılacak yerlerin eğitim şartlarına uygun olması, eğitim gereklerine göre düzenlenmesidir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Birimi ve Görevleri
Eğitim birimi
MADDE 7- (1)Genel Müdürlüğün eğitim faaliyetleri;
a)Eğitim Kurulu,
b)Eğitim ve Kurslar Şube Müdürlüğü,
tarafından yürütülür.
 
Eğitim kurulu
MADDE 8- (1) Eğitim Kurulu, Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında, diğer Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları ile Eğitim ve Kurslar Şube Müdüründen oluşur.
(2) Eğitim Kurulu, hizmet içi eğitim konularını görüşmek üzere her yıl Aralık ayı içerisinde toplanır. Gerekli görülen hallerde de Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.
 
Eğitim kurulunun görevleri
MADDE 9- (1) Eğitim Kurulu,
a)Eğitim ve Kurslar Şube Müdürlüğü tarafından teşkilatların görüşü alınarak hazırlanan yıllık eğitim plan ve programlarını değerlendirip son şeklini vererek, yıllık eğitim planı ve programlarının uygulanmasında idari, mali, hukuki ve teknik konularda ortaya çıkan aksaklıkları gidermek,
b)Hizmet içi eğitim planı ve programı kapsamı içinde, yetiştirilmek amacıyla eğitime gönderilecek personeli belirlemek,
c)Genel Müdürlüğün eğitim usul ve esaslarını belirlemek,
ç)Eğitim plan ve programlarının verimli ve etkin bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, eğitim ve öğretim bakımından Genel Müdürlüğe yararlı olabilecek imkânları belirlemek,
d)Eğitim faaliyetlerinde karşılaşılan zorlukların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak,
e)Eğitim programlarında okutulacak ders notlarının hazırlanmasını sağlamak,
f)Yıllık olarak personele uygulanacak hizmet içi eğitimin ihtiyacını belirlemek,
g)Gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirmek
görevlerini yürütür.
 
Eğitim ve kurslar şube müdürlüğünün görevleri
MADDE 10-(1) Eğitim ve Kurslar Şube Müdürlüğünün eğitimle ilgili görevleri;
a)Genel Müdürlüğün hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,
b)Her seviyedeki yıllık eğitim faaliyetlerini Genel Müdürlük bütçesi ile beraber Ekim ayı sonuna kadar planlamak ve gerçekleştirilmesini takip etmek,
c)Eğitim Kurulunun görüşü ve Yönetim Kurulunun onayından sonra yıllık eğitim planına göre programlar hazırlamak,
ç)Eğitim Kurulunun gündemi ve sekretarya hizmetlerini yürütmek,
d)Stajlarını Genel Müdürlükte yapacak öğrencilerin dağıtımını yaparak bunlarla ilgili bütün işlemleri takip ve sonuçlandırmak,
e)Eğitim görevlilerinin belirlenmesi ve ders programları ile ilgili diğer işlemleri yürütmek,
f)Eğitim görevlileri ile eğitim programına katılanların devam durumlarını kontrol edip, bunlarla ilgili ders ücreti, gündelikleri yapmak,
g)Hizmet içi eğitime katılanların disiplin ve diğer belgelerini arşivlemek,
ğ)Genel Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği bilgi, kabiliyet, moral ve uygulama yeteneğini personele kazandırmak,
h)Göreve yeni başlayan personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, gerekli eğitim uygulamalarının yapılmasını sağlamak,
ı)Memur ve sözleşmeli personelin ön yetiştirme ile ilgili eğitim plan ve programların uygulanmasını sağlamak,
i)Genel Müdürlüğün eğitimle ilgili bütçe tekliflerini hazırlamak,
j)Eğitim programı ile ilgili araç, gereç ve sarf malzemelerini temin etmek,
k)Genel Müdürlük personelinin eğitim durumlarına ait kayıtları tutmak,
l)Hizmet içi eğitim sonuçlarını Eğitim Kuruluna sunmak,
m)Genel Müdürlüğün hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak araştırmalar yapmaktır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Görevlileri ve Program Yöneticisi
Eğitim görevlilerinin seçimi
MADDE 11- (1) Her düzeydeki hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında öncelikle Genel Müdürlük bünyesindeki personel görevlendirilir. İlgili program konusunda Genel Müdürlük bünyesinde görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun Genel Müdürlük dışında uzman kişiler tarafından işlenmesinde fayda görülmesi halinde, Eğitim ve Kurslar Şube Müdürlüğünün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile Genel Müdürlük dışından eğitim görevlisi sağlanır.
(2) Görevlendirilen eğitim görevlilerinden mazeretleri nedeniyle katılamayacaklar dikkate alınarak yedek eğitim görevlileri görevlendirilebilir.
 
Eğitim görevlilerinin nitelikleri
MADDE 12- (1) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır:
a)Genel Müdürlük içerisinden seçilecek eğitim görevlilerinin, eğitimde yer alan konularda gerekli bilgi, tecrübe ve sunuş yeteneğine sahip, yüksek öğrenim mezunu olması,
b)Üniversitelerden görevlendirileceklerin, öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olması,
c)Diğer kamu görevlilerinin, eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi ve beceriye ve bunları eğitim göreceklere anlatma yeteneğine sahip yüksek öğrenim mezunu olması,
ç)Resmi görevli olmayanlardan belirlenecek eğitim görevlilerinin ise, konularında uzman kişiler olması gerekir.
 
Eğitim görevlilerinin yetki ve sorumlulukları
MADDE 13- (1) Hizmet içi eğitimde görevlendirilenler;
a)Eğitim notlarını hazırlayıp, eğitimden en az beş gün önce program yöneticisine vermekle,
b)Eğitim konuları ile ilgili olarak plan yapmakla,
c)Programda belirlenen konuları öğretmek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak tedbirleri almakla,
ç)Eğitim süresi sonunda gerektiğinde sözlü veya yazılı sınav yapmakla,
d)Zorunlu sebeplerle görevlerine devam edememeleri halinde durumu derhal program yöneticisine bildirmekle,
yükümlüdürler.
(2)Genel Müdürlük içerisinden görevlendirilen eğitim görevlileri, hizmet içi eğitim süresince yıllık izin kullanamazlar.
 
Program Yöneticisi Belirleme
MADDE 14- (1) Eğitim ve Kurslar Şube Müdürlüğünce, Yönetim Kurulunun Onayı alınarak eğitim konularında deneyimli bir personel, program yöneticisi olarak görevlendirilir.
 
Program Yöneticisinin Görevleri
MADDE 15- (1) Program yöneticisi;
a)Eğitim programlarının gerçekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapmakla,
b)Eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğalttırarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamakla,
c)Gerekli araç ve gereçleri eğitimde hazır bulundurmakla,
ç)Eğitim görevlilerinin acil durumlarda eğitime katılmamaları halinde yedek eğitim görevlisi bulmak, eğitim görevlileri ile devamlı işbirliği yapmakla ve eğitime katılanların devam durumlarını varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmekle,
d)Hizmet içi eğitim sonunda eğitime katılan personelin devam durumları, eğitimi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler ve alınması gereken tedbirlere ilişkin yapılan tespitleri ve teklifleri kapsayan bir rapor hazırlamakla,
görevlidir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hizmet İçi Eğitimin Planlanması ve Uygulanması
Hizmet içi eğitim plan ve programları
MADDE 16- (1) Eğitim ve Kurslar Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlüğe bağlı teşkilatlarla işbirliği yaparak, en geç Kasım ayı sonuna kadar bir sonraki yılın hizmet içi eğitim programlarını hazırlar. Bu programlar Aralık ayında Eğitim Kurulunda görüşüldükten sonra Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşerek uygulamaya konulur. Yıllık eğitim programları, eğitim çalışmalarının başlamasından en az otuz gün önce bütün birimlere duyurulur. Yıllık eğitim programında yer almamakla birlikte sonradan ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak ve o yıl içinde uygulanmasında zorunluluk bulunan eğitimler Makam Oluru ile düzenlenebilir.
 
Hizmet içi eğitim
MADDE 17 - (1) Hizmet İçi Eğitim;
a)Adaylık süresi içinde; Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj şeklinde, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik”
b)Asli memurluk süresi içinde; verimliliği arttırma eğitimi (bilgi tazeleme eğitimi, değişikliklere intibak eğitimi), “Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği”, üst görev kadrolarına hazırlama eğitimi ve üst kademe yöneticilerin yetiştirilmesi eğitimi ise “Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği” ve “Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”,
hükümleri çerçevesinde yapılır.
 
Eğitim programları
MADDE 18 -(1) Hizmet içi eğitim programları;
a)Adaylık Eğitimi (Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj),
b)Verimliliği Artırma Eğitimi (Değişikliklere İntibak Eğitimi ve Bilgi Tazeleme Eğitimi)
c)Üst Görev Kadrolarına Hazırlama Eğitimi,
ç)Üst Kademe Yöneticilerin Yetiştirilmesi,
olmak üzere; kurs, seminer, konferans, uygulamalı eğitim, panel, sempozyum, tartışma, staj, araştırma, yurt içi ve yurt dışı inceleme gibi metotlardan bir veya birkaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir.
 
Eğitim konuları ve süresi
MADDE 19- (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak hizmet içi eğitimde yer alacak konular, personelin hizmet ve çalışma alanına göre ihtiyaç duyulan konular arasından seçilir. Eğitim programlarında, hizmet içi eğitimin konusu, süresi, yeri, eğitim görevlileri ve diğer hususlar belirtilir.
 
Eğitimin yapılacağı yer
MADDE 20- (1) Hizmet içi eğitimin Genel Müdürlük eğitim merkezlerinde uygulanması esastır. Gerektiğinde diğer kamu kurumu ve kuruluşların tesislerinden de yararlanılabilir.
 
ALTINCI BÖLÜM
Eğitime Katılma, Sınavlar, Değerlendirme, İzinler ve Disiplin
Eğitime katılma
MADDE 21- (1) Kesinleşen programlarda hizmet içi eğitime katılması kararlaştırılmış olan personel, o hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak zorunda olup, bağlı oldukları birimler bunu sağlamakla yükümlüdür. Kanuni mazeretleri olanlar dışında eğitim faaliyetlerine katılmayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin disiplinle ilgili hükümleri uygulanır. Eğitim plan ve programlarının uygulanmasında Genel Müdürlük personeli aşağıdaki belirtilen şekilde kademelere ayrılabilir.
a)Üst kademe personeli; Merkez ve taşra ünite amirleri,
b)Orta kademe personeli; Ünite Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Kısım Müdürleri,
c) Alt kademe personeli; Müdür yardımcıları, Uzmanlar, Şefler ve Mühendisler,
ç) Diğer personel.
(2) Eğitime katılanların eğitim programlarında belirtilen şartları taşımaları gereklidir. Hangi sebeple olursa olsun, toplam eğitim süresinin saat olarak 1/8’ine katılmamış olan personelin programla ilişiği kesilir. Bunlar daha sonra yapılacak aynı düzeydeki eğitim programlarına alınabilirler.
(3) Eğitime katılan personel eğitim süresince idari yönden Eğitim ve Kurslar Şube Müdürlüğüne bağlıdır.
(4) Başka kurum ve kuruluşlarda eğitim faaliyetine katılan personel, o kurum ve kuruluşun eğitimle ilgili mevzuat hükmüne tabidir. Ancak, bu Yönetmeliğin disiplinle ilgili hükümleri saklıdır.
(5) Başka kurumlarda hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili seminer, kurs ve benzeri eğitime katılanlar; incelenen konuları ve bilgilerini artıran hususları içine alan bir raporu eğitimin tamamlanmasından itibaren otuz gün içinde eğitim birimine vermekle yükümlüdürler.
 
Sınav komisyonu
MADDE 22- (1) Görevleri ile ilgili temel bilgi, davranış ve beceri kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarının sonunda yapılacak sınavlarda, bu sınavları gerçekleştirmek üzere Eğitim ve Kurslar Şube Müdürünün başkanlığında, program yöneticisi ile bir eğitim görevlisinden oluşan bir sınav komisyonu kurulur.
 
Sınavlar
MADDE 23- (1) Eğitime katılan personelin başarısı, eğitimin özelliğine göre eğitim süresi içinde veya sonunda, yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere yapılacak sınavlarla tespit olunur.
a)Sınavlarda köşesi kapalı sınav kağıdı kullanmak zorunludur.
b)Sınavın şekli eğitim programlarında belirtilir.
c)Yazılı sınavların süresi, sorular ve cevap anahtarları, sınavdan en az iki saat önce sınav komisyonunca belirlenir.
ç)Sınav komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kâğıt sayısı ve sınavın bitiş saatini belgeleyen tutanak düzenlenir.
d)Sınavlarda test usulü uygulanabilir.
 
Değerlendirme ve başarı
MADDE 24- (1) Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Eğitim programlarında özel bir sınav ve değerlendirme şeklinin öngörülmediği hallerde her sınav için başarı notu 60 puandır.
a) Sınavlarda;
0 - 59 Başarısız,
60 - 69 Orta,
70 - 89 İyi,
90 -100 Pekiyi
olarak değerlendirilir. Buçuklu puanlar tam puana tamamlanır.
b)Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav şekillerinin birlikte uygulanması halinde, puanların ortalaması alınır.
c)Sınav sonunda gerekli başarı puanını almamış olan personel, aynı düzeydeki eğitim programına bir kere daha çağrılabilir. Başarılı olanlara Eğitim ve Kurslar Şube Müdürlüğü tarafından “Başarı Belgesi” verilir. Sınavsız yapılan eğitimlere katılanlara ise Eğitim ve Kurslar Şube Müdürlüğü tarafından “Katılma Belgesi” verilir. Belgelerin bir örneği ilgilinin özlük dosyasına konulur.
(2)Eğitim programının değerlendirilmesini sağlamak üzere, eğitim sırasında veya sonunda eğitim faaliyetlerine katılanlar ile görev alanların görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla anket düzenlenebilir.
 
İzinler
MADDE 25- (1) Hizmet içi eğitim faaliyeti süresi içinde, katılımcılara zorunlu sebeplere dayalı olarak yasal izin verilir; katılımcılar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104’üncü ve 105’inci maddeleri dışında izin kullanamazlar. Verilecek izin süresinin eğitim süresinin 1/8’ini aşması halinde katılımcıların eğitimle ilişiği kesilir.
 
Disiplin
MADDE 26- (1) Hizmet içi eğitim faaliyetine katılması kararlaştırılmış olan personel bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen izinler dışında eğitim faaliyetine düzenli bir şekilde katılmak zorundadır.
(2) Katılım konusunda mazeretsiz ve özürsüz olarak ihmali görülen veya eğitim faaliyetinin düzenli bir şekilde yürütülmesini engelleyici davranışlarda bulunanlar hakkında disiplin cezalarına ilişkin hükümler uygulanır.
(3) Sınavlarda kopya çeken veya sınav disiplinini bozanlar, düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve haklarında disiplin cezalarına ilişkin hükümler uygulanır.
(4) Eğitim sonunda sınavlardan herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır, ayrıca haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun disiplinle ilgili hükümleri uygulanır.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Eğitim giderleri
MADDE 27- (1)Hizmet içi eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili bütün giderler Genel Müdürlük bütçesinden karşılanır.
(2) İş başında verilecek eğitimlere ücret ödenmez.
 
Eğitim görevlilerinin ve eğitime katılanların giderleri
MADDE 28- (1)Eğitim görevlilerine eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, Bütçe Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili hükümlerine göre ödeme yapılır.
(2)Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılanlara da 6245 sayılı Harcırah hükümleri uygulanır.
(3)Eğitimin görev mahallinde yapılması halinde harcırah ödenmez.
 
Saklı hükümler
MADDE 29- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 30- (1) (Mülga:RG-24/11/2013-133)
Yürürlük
MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.